Samverkan - en central del i arbetet med folkhälsa

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I samarbete med andra aktörer arbetar Region Stockholm för att uppnå en mer jämlik och förbättrad folkhälsa. Det är en central del i arbetet inom den regionala utvecklingsplanen för hållbar utveckling i Stockholms län.

En god folkhälsa är en förutsättning för att nå Stockholmsregionens vision om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Det kräver insatser från hela samhället – offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Region Stockholm ansvarar för arbetet med hållbar regional utveckling och arbetar på olika sätt tillsammans med andra aktörer för att främja en positiv hälsoutveckling i befolkningen. 

Region Stockholms arbete med regional utveckling

Arena Folkhälsa 

Region Stockholm har tagit initiativ till Arena Folkhälsa. Det är ett samarbete med länets kommuner och Länsstyrelsen Stockholm som ska förbättra förutsättningarna för samordning och samverkan. Genom att arbeta tillsammans skapar vi förutsättningar för en mer jämlik och förbättrad folkhälsa. Det är även en prioritering i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län. 

Arena Folkhälsas två fokusområden under 2023: 

  • Folkhälsa i ledning och styrning 
  • Stärkt folkhälsa i ett motståndskraftigt samhälle 

Aktörer med folkhälsouppdrag 

I Stockholms län finns flera regionala aktörer som har uppdrag inom folkhälsa och som Region Stockholm samverkar med. 

Storsthlm 

Storsthlm är ett förbund där länets alla kommuner är medlemmar. Deras uppdrag är att främja samverkan och utveckling så att kommunerna bättre kan nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Storsthlm har uppdrag bland annat inom psykisk hälsa och god och nära vård. 

Storsthlm

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet och återför kunskap, erfarenheter och aktuella lägesbilder till regeringsnivå. Myndigheten har regeringsuppdrag inom många av de politikområden som har betydelse för folkhälsan. Några exempelel är Agenda 2030, goda uppväxtvillkor och levnadsvanor, vålds- och brottsprevention, integration, friluftsliv, samhällsbyggnad, miljöhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

Länsstyrelsen


Hälsoobligationen

För att möjliggöra förebyggande insatser i stor skala, vilket på lång sikt både sparar kostnader samt minskar mänskligt lidande, behövs nya innovativa finansiella lösningar. Därför har Region Stockholm tillsammans med SEB och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (”Skandia”) utvecklat en hälsoobligation.

Hälsoobligationen finansierar ett pilotprojekt inom diabetes typ 2-prevention där avkastningen är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen är. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram tillsammans med SEB och Skandia är den första kända i sitt slag, även internationellt.

Läs mer i faktabladet om hälsoobligationen  (PDF)

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?