Kunskapsutveckling inom folkhälsa

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar med att utveckla kunskapen inom folkhälsa. Det görs bland annat genom forskningsinriktat arbete med att ta fram underlag, metoder och material som används i folkhälsoarbetet.

Folkhälsorapport var fjärde år 

Var fjärde år sammanfattas befolkningens hälsoläge i Region Stockholms folkhälsorapport. Den används för att anpassa hälso- och sjukvården och hälsofrämjande och förebyggande insatser efter invånarnas behov. Faktorer som har betydelse för invånarnas hälsa, till exempel livsmiljö, levnadsvanor och relationer kartläggs. Det görs bland annat genom att frågor ställs i en enkät som går ut till en stor del av befolkningen. 

Folkhälsorapport 2023  

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin  

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) arbetar med forskning och utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i länet. De ger bland annat stöd till vården för att införa metoder för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Akademiskt primärvårdscentrum  

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) arbetar på olika sätt för att utveckla primärvården, där vårdcentraler är en del. Det görs bland annat genom forskning, införande av evidensbaserade metoder och utbildningar för vårdpersonal. Det sker i nära samarbete med olika delar av hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra aktörer.  

Akademiskt primärvårdscentrum

Centrum för arbets- och miljömedicin 

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa. Det görs genom att identifiera och förebygga olika risker. Exempel är kemikalier, buller, stress och obekväma arbetsställningar. De forskar, kartlägger risker, undervisar och sprider information inom området. 

Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning 

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, CHIS, består av två delar, Hälsoekonomi och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP. 

Hälsoekonomi 

Inom hälsoekonomi studeras hur resurser används för att tillgodose vårdbehov och bidra till bättre hälsa, både i samhället i stort och inom hälso- och sjukvården. Inom ämnet studeras frågor som handlar om hälso- och sjukvårdens finansiering, reglering och organisation samt utvärdering av reformer. Med ekonomiska metoder och modeller analyseras hälsoutveckling, resursutnyttjande och fördelningsaspekter. 
 
Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) är Region Stockholms och Statens expertenhet inom självmordsforskning och förebyggande av psykisk ohälsa. Verksamheten arbetar med forskning och utveckling av självmordspreventiva metoder, analys och uppföljning samt information och undervisning.  
 
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Centrum för psykiatriforskning  

Centrum för psykiatriforskning (CPF) är ett kunskapscentrum för psykiatriska sjukdomstillstånd och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. De forskar och utbildar inom psykiatrisk vård. Arbetet bidrar till ökad kvalitet och införandet av evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården. 

Centrum för psykiatriforskning 

Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum är regionens kunskapscenter för transkulturell psykiatri samt hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande samt nyanlända flyktingar. De stärker vårdpersonalens kunskaper i transkulturella frågor genom utbildning, handledning, samordning, metodutveckling och evidensbaserad kunskap. Genom att kommunicera om hälsa förebygger de ohälsa bland nyanlända och personer med bristande kunskaper i svenska språket som riskerar att utveckla ohälsa.

Transkulturellt centrum

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?