Bidrag till ideella organisationer

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Primärvårdsnämnden i Region Stockholm beviljar varje år bidrag till ideella organisationer som på olika sätt syftar till att stödja och stimulera verksamheter som främjar jämlik och förbättrad hälsa och bidrar till att minska hälsoklyftorna i regionen.

Bidragen kan sökas av ideella organisationer som stöder nämndens uppdrag att utveckla Region Stockholms insatser för förbättrad folkhälsa. Det kan exempelvis gå till verksamheter som bidrar till en jämlik och förbättrad hälsa i befolkningen och hos grupper med risk för framtida ohälsa, samt minskade hälsoklyftor i regionen.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag

Några av de grundläggande kraven i de nya riktlinjerna för att få bidraget är att den ideella organisationens ansökan tydligt visar att den:

  • genomför verksamhet som är riktad till lokala behov samt är till nytta för boende i Stockholms län.
  • är en ideell icke-vinstdrivande organisation som präglas av demokratiska och etiska värderingar samt är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer.
  • arbetar utifrån alla människors lika värde och jämställdhet samt har en inriktning som ligger i linje med Region Stockholms uppförandekod.
  • är öppen för alla inom organisationens målgrupp i Stockholms län oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsnedsättning, kön med mera.
  • inte är uteslutande beroende av finansiering med av Region Stockholm givna bidrag. Ansvariga för organisationen ska säkerställa att organisationen har stadigvarande intäkter från annat håll, såsom till exempel medlemsavgifter, aktiviteter, hyror, andra bidragsgivare etc.

Frågor och svar om beviljade verksamhetsbidrag

Ansökan

Läs ”Lathund för ansökan av verksamhetsbidrag” samt ”Frågor och svar om verksamhetsbidrag” innan du börjar fylla i ansökan. Där hittar du mer information om hur du ska göra.

Alla ansökningar görs digitalt via den länk som finns till höger under "Ansök om bidrag". Bekräftelse på att din ansökan kommit fram får du när du skickar in den. Ansökningssidan fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

Ansökningar som lämnas in efter sista ansökningsdatum kommer inte att beaktas.

Kompletteringar inom två veckor

Vid begäran om komplettering av handlingar till ansökan har organisationen två veckor på sig att återkomma med aktuella handlingar. Därefter avslås ansökan om kompletteringar inte har inkommit. 

Ansökan för 2024

Ansökningsperioden för att ansöka om verksamhetsbidrag för 2024 är avslutad. Beslut tas i Primärvårdsnämnden i november och därefter får samtliga ansökande organisationer besked.

Totalt 100 ansökningar om verksamhetsbidrag, med önskemål om bidrag på sammanlagt drygt 60 miljoner kronor, har kommit in. Det innebär att alla önskemål inte kan mötas.

Studiebesök hos organisationer som får verksamhetsbidrag

Under hösten 2023 planerar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att kontakta några av de bidragssökande organisationerna inom Region Stockholm med en förfrågan om att få komma på studiebesök. Besöket påverkar inte förvaltningens bedömning av organisationens ansökan utan är endast ett tillfälle för handläggare inom förvaltningen att få veta lite mer om organisationernas arbete och kunna ställa frågor.

Förvaltningen har för avsikt att fortsätta med studiebesöken även under nästkommande år.

Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.
Mer information om bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?