För dig som är aktiv stödperson

Är du aktiv stödperson? Tack för att du valt att vara ett stöd för en medmänniska. På den här sidan finner du information som är viktig för dig att ta del av i din roll som stödperson.

Nu har besöksrestriktionerna lyfts

Coronapandemin har inneburit att vissa besöksrestriktioner har funnits inom psykiatrin men nu lyfts dessa när övriga restriktioner lyfts den 29 september och därför kommer stödpersonen återigen att kunna träffa sin eller sina patienter fysiskt. 
Vi har även under coronapandemin förordnat nya uppdrag men nu blir det lättare, och vi tar emot ansökningar om att både få och bli stödperson.

I stödpersonsuppdraget ingår att besöka patienten på vårdavdelningen, eller för dem som vårdas inom öppenvården, utanför avdelningen.  

Infobrev 

Infobrevet som innehåller viktig information om uppdraget samt aktuella nyheter i verksamheten, riktar sig till dig som är aktiv stödperson. Brevet kommer ut varje kvartal.

Infobrev om stödpersonsverksamheten december 2021

Verksamhetsutveckling

Verksamheten utvecklas kontinuerligt och genomgår ständiga förbättringar. Just nu pågår ett omfattande digitaliseringsarbete som kommer att underlätta för dig som stödperson att redovisa dina uppdrag och även kommunicera med förvaltningen.

Förväntningar på dig som stödperson 

  • du ska vara medmänsklig och empatisk samt ha en stor dos av tålamod
  • du ska bistå patienten i personliga frågor
  • du ska regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller där patienten vistas, dock inte i hemmet
  • om patienten så önskar, och tiden passar, så ingår det i uppdraget att närvara vid förhandling i domstol.  

Tänk på att du som stödperson inte ersätter vårdpersonalens funktion och inte heller övertar du ansvaret för patientens ekonomi eller fungerar som juridiskt ombud. Som stödperson har du tystnadsplikt. Du får stöd och handledning av patientnämndens förvaltning. Dessutom får du arvode samt kostnadsersättning. I uppdraget ingår månatlig rapportering till patientnämndens förvaltning.

Föreläsningsserien "Stödet"

På grund av pandemin har föreläsningsserien ”Stödet” inte kunnat genomföras som vanligt. Så snart smittoläget tillåter kan föreläsningarna komma att återupptas. Eventuellt fortsätter de som webbaserade föreläsningar via video.

Rapportera dina uppdrag 

Tack för att du stödjer en patient – du gör en värdefull insats!
Efter sommaren kommer du kunna rapportera in din månadsrapport på webben genom att logga med e-legitimation. Vi lägger ut länken så snart systemet är klart.

Önskar du repetera stödpersonsutbildningen?

Du vet väl om att du alltid kan repetera vissa steg i utbildningen? Utbildningen är alltid öppen för dig som är aktiv stödperson och du finner länken nedan:

Inloggningsinfo webbutbildning. PDF  

Enkätfrågor för utvärdering av webbutbildning. Word

Webbutbildning för stödpersoner på patientnamnden.se

Allmän information om att bli eller få stödperson

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?