Rapportering, statistik och uppföljning av vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det görs regelbundna nationella mätningar och öppna jämförelser för att ge en bild av hur mycket vård som finns tillgänglig för invånarna i länet. Region Stockholm rapporterar till flera databaser och verktyg där regioners resultat kan jämföras över tid och med varandra. Här presenteras några mätningar och rapporter.

Förlossningsstatistik

Förlossningsvården är en av de områden som utvecklas mest just nu tack vare en större satsning över tre år. Här samlas statistik om förlossningsvården i Stockholms län.

Förlossningsstatistik

Nationella jämförelser av vård 

På Vården i siffror presenteras resultat och mätningar inom allt ifrån olika typer av behandlingar i vården, till väntetider och hur patienter upplever vården. Även information om kostnader och produktivitet i vården redovisas.  

Vården i siffor

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur invånare, både regionalt och nationellt, uppfattar hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Väntetider i vården 

På Väntetider i vården finns sammanställd statistik över väntetider och tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård utifrån den lagstadgade vårdgarantin.

Väntetider i vården

Patientupplevelser 

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Mätningarna i Region Stockholm samordnas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Nationell patientenkät

Socialstyrelsens statistikdatabas 

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller information om hälsa, vård och socialtjänst. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor. 

Socialstyrelsens statistikdatabas 

Statistik för 1177:s e-tjänster 

Det finns statistik som visar hur 1177:s tjänster används och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Exempel är ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster, webbtidbok och  Stöd och behandling. 

Statistik för 1177:s e-tjänster

Nationella kvalitetsregister 

För närvarande finns drygt hundra nationella kvalitetsregister med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Alla register lämnar årligen flera rapporter om sin verksamhet. 

Nationella kvalitetsregister

Överbeläggningar på sjukhus

Som ett led i arbetet med att minska överbeläggningar på sjukhus rapporterar sjukhusen dagliga resultat till en nationell databas. Resultaten redovisas gemensamt av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Rapportering om överbeläggningar

Folkhälsokollen

Folkhälsokollen är ett webbverktyg där aktuell hälsodata samlas för att ge en överblick över folkhälsan i Stockholms län. Det finns exempel information om invånarnas psykiska hälsa, fysisk aktivitet, sjukvårdsbesök, sjukdomar, livslängd, alkoholvanor, tobaksbruk, tandhälsa, arbetsmiljö och mycket mer. 

Folkhälsokollen 

Kolada 

Kolada är en databas som tillhandahåller statistik för att kunna jämföra och analysera olika verksamheter i kommuner och regioner. Jämförelser kan göras över tid och mellan regioner samt visualiseras i olika verktyg. Databasen innehåller över 6000 nyckeltal om bland annat hälso- och sjukvård, folkhälsa, tandvård och Agenda 2030.

Kolada

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?