Rapportering, statistik och uppföljning av vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Års- och månadsbokslut, regelbundna nationella mätningar och öppna jämförelser är några exempel mätningar som ger en bred bild av hur mycket vård som finns tillgänglig för invånarna i regionen. Här presenteras några mätningar och rapporter.

Förlossningsstatistik

Förlossningsvården är en av de områden som utvecklas mest just nu, tack vare en större satsning över tre år. Här samlar vi statistik om förlossningsvården i hela länet.

Förlossningsstatistik

Väntetider till somatisk specialistvård

Väntetiderna till planerad vård redovisas regelbundet. Sett över ett antal år har väntetiderna minskat, både till mottagning och behandling. Samtidigt finns det fortfarande mer att göra för att ytterligare öka tillgängligheten. Sveriges kommuner och regioner (SKR) redovisar regelbundet den statistik som rapporteras in av Region Stockholm och andra regioner.

Väntetider till vård

Uppföljning och jämförelser av vård

Metoderna att jämföra vård utvecklas fortlöpande. Jämförelserna görs dels för att Region Stockholms invånare ska få en inblick i hur väl vården fungerar, dels för att vårdgivarna ska kunna jämföra sina resultat med andras och ta till sig goda exempel. På 1177.se kan invånare och patienter jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med och få läkartider på olika vårdcentraler. För vissa mottagningar går det även att se omdömen från patienter.

Hitta och jämför vård 

Nationella jämförelser av vård

Sveriges kommununer och regioner (SKR) och Socialstyrelsen gör nationella jämförelser inom hälso- och sjukvården som presenteras löpande via verktyget Vården i siffror.

Vården i siffror

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där folkbokförda som är 18 år och äldre svarar via en digital webbenkät och via telefonintervjuer.

Hälso- och sjukvårdsbarometern på SKR:S webbplats

Överbeläggningar på sjukhus

Som ett led i arbetet med att minska överbeläggningar och för att fler patienter ska vårdas på rätt vårdavdelning rapporterar sjukhusen dagliga resultat till en nationell databas. Resultaten redovisas gemensamt av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Följ rapporteringen om överbeläggningar

Uppföljning av medicinska resultat

Varje år följer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm upp medicinska resultat inom vården. Syftet är att säkerställa att vårdgivare, som har avtal med Region Stockholm uppfyller kvalitetskraven. Målet är att patienterna ska få bästa möjliga vård. Mätningarna genomförs inom alla områden inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Medicin, kirurgi, onkologi, ortopedi, gynekologi och urologi är några exempel.

Patientenkäter - så upplever patienterna vården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör årligen en rad patientenkäter. Det innebär att patienter, genom att fylla i ett formulär med frågor som rör olika synvinklar av besöket, får möjlighet att tycka till om vården. Det kan exempelvis handla om hur patienten upplever kontakten med vården, servicen på mottagningen, delaktighet i behandlingen eller vårdgivarens bemötande.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?