Patientsäker vård och vårdhygien

Region Stockholm har en nollvision mot vårdskador inom hälso- och sjukvården. Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kan undvikas om en patient får rätt insatser.

Det är i första hand vårdgivarna som ansvarar för att den vård som erbjuds är säker och att uppsatta regler och riktlinjer följs. Vårdgivarnas ansvar och arbete med patientsäkerhet regleras i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Basala hygienrutiner minskar smittspridning

Inom ramarna för patientsäker vård ryms Region Stockholms systematiska arbete för att minska och förebygga spridning av smittsamma sjukdomar och infektioner – både i och utanför vården. Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerheten. Basala hygienrutiner ska därför alltid användas när patienter undersöks, vårdas eller behandlas.

Minska överförskrivning av antibiotika

Ett ytterligare hot mot patientsäkerheten är det faktum att överförskrivning av antibiotika har lett till att många bakterier med tiden utvecklat motståndskraft, så kallad resistens. Och i Region Stockholm är förskrivningen av antibiotika högst i landet. Inom regionen arbetar man aktivt för att minska överförskrivningen så att dessa viktiga läkemedel förblir effektiva när de verkligen behövs

Patientsäkerhetsberättelser 

En övergripande bild av hur patientsäkerhetsarbetet fungerar och drivs inom Region Stockholm, framgår av den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?