Patientnämndens fördjupade analyser

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns Patientnämndens fördjupade analyser av inkomna ärenden. Rapporterna analyserar statistik, ärendeutveckling och innehåll i ärenden kopplade till en specifik frågeställning, vårdtyp eller problemområde.

Syftet med Patientnämndens rapporter är dels, att uppmärksamma vården och beställarorganisationen på riskområden och hinder för en personcentrerad vård, dels föreslå åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Rapporterna skickas till berörda verksamheter och intressenter men även för kännedom till politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Analyser

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?