Forskning och innovation inom hälsa och vård

Det är viktigt att invånarna har tillgång till en hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas. Därför satsar Region Stockholm på forskning och innovation. Ny kunskap, nya produkter och tjänster samt effektivare arbetsmetoder ska bidra till bättre diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.

Forskning med folksjukdomar i fokus

Det finns många olösta behov inom stora folksjukdomar och kroniska sjukdomar, vilket både orsakar lidande bland många invånare och tar stora resurser i anspråk. Detta är särskilt viktiga områden för Region Stockholms satsningar på forskning som sker i nära samarbete med universitet, högskolor och näringsliv.  För att få ännu snabbare resultat till nytta för invånarna knyts forskningen allt närmare vårdens dagliga verksamheter. Det innebär att patienterna kan bli mer delaktiga i utvecklingen av nya medicinska genombrott. 

Några exempel på forskningssatsningar:

 • Bidrag till forskningsprojekt som förbättrar hälso- och sjukvården och gör skillnad för patienter. Läs om några av de ca 300 pågående projekten i Forskningsbokslut 2015 (pdf)
 • MedTechLabs - ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning i samarbete mellan KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm. Läs om MedTechLabs
 • Utveckling av Universitetssjukvård inom Region Stockholm, där hela vårdens verksamhet används för att skapa en effektivare forskning, utveckling och utbildning. En satsning inom ramen för så kallade ALF-avtal i samarbete med Karolinska Institutet. Läs om Universitetssjukvården
 • Vårddata ska göras mer tillgängliga för verksamhetsutveckling, forskning och utbildning. Syftet är att kunna följa upp och utveckla bättre behandling för patienter. 
 • Stockholms medicinska biobank, SMB, en central resurs för insamling, förvaring och användning av biobanksprover med mål att skapa bättre förutsättningar för vård och medicinsk forskning. Läs om SMB. 
 • Karolinska Trial Alliance, KTA, en forskningsverksamhet som stimulerar, koordinerar och genomför kliniska studier. Läs om KTA.
 • Samverkansavtal med Kungliga Tekniska högskolan (pdf) och med Stockholms universitet (pdf) skapar möjlighet till flerfakultetskompetens och bredare lösningar. 

Forskningsstrategi för hela Region Stockholm

”Strategi för forskning, utveckling och utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken” är ett styrdokument som gäller all regionsfinansierad verksamhet, både regionsägda verksamheter och privata entreprenörer. Ladda ned forskningsstrategin (pdf).

FoUU-råd för samverkan

Region Stockholms FoUU-råd verkar för förnyad och fördjupad samverkan kring forskning, utveckling och utbildning. Rådet består av representanter från vården och regionen centralt. Läs mer om FoUU-rådet

Goda idéer blir innovationer

Innovationer är viktiga för att möta invånarnas framtida behov. SLL Innovation stödjer utvecklingen av goda idéer till nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder som gör nytta för invånare, patienter, resenärer och medarbetare. Idéer föds bland Region Stockholms medarbetare men även bland entreprenörer och företag som kan få stöd  av SLL Innovation. För att stimulera innovationsutvecklingen har regionen också inrättat en innovationsfond. Fondmedel kan sökas av alla som arbetar inom regionsfinansierad hälso- och sjukvård. Läs om SLL Innovation och Innovationsfonden. 

Region Stockholm har också en strategi för innovation, som är ett styrdokument för all regionsfinansierad verksamhet. Den innehåller handlingsinriktningar och långsiktiga mål för ett medvetet och strategiskt innovationsarbete. Ladda ned strategin för innovation (pdf). 

Samarbeten med universitet och näringsliv

Satsningarna på forskning och innovation för framtidens hälso- och sjukvård förutsätter samverkan med lärosäten och näringsliv.

Några exempel på samarbeten

 • Digital Demo Stockholm – ett samarbete mellan Region Stockholm, Stockholms stad, KTH och en rad företag som ska lösa samhällsutmaningar genom digitala innovationer. Läs mer på digitaldemostockholm.se
 • Avsiktsförklaringar med några av de största globala läkemedelsföretagen. Allmänt hållna viljeinriktningar som skapar ett tydligare samarbete för att nå medicinska genombrott, utan att vara formella avtal. Läs mer om avsiktsförklaringarna.
 • H2Health Hub – en mötesplats för nystartade företag, s.k. startups, som utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården.  Till H2Health Hub. 
 • Akademiska vårdcentraler, AVC, som knyter samman utbildning, utveckling och forskning med primärvården. Läs om AVC.
 • Stiftelsen Flemmingsberg Science främjar forskning och innovation i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Läs om Flemmingsberg Science. 
 • Stockholm Science City Foundation/Stiftelsen Vetenskapsstaden främjar samarbeten mellan industri, universitet och hälso- och sjukvård för utveckling av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer. Läs om Stockholms Science Foundation .

Nationellt och internationellt

I en allt mer globaliserad värld är det viktigt att Region Stockholm medverkar och deltar i EU:s program och fonder, till exempel i Horizon 2020 som är EU:s största forsknings- och innovationsprogram.

Några exempel där Region Stockholm medverkar

 • Medlemskap i EIT Health – en skandinavisk nod för samarbete kring hälsosamt liv och aktivt åldrande, inom ramen för Horizon 2020. Om EIT Health. 
 • eHälsa-lyftet – ett projekt som ska öka kompetensen av att använda nya digitala tjänster i samband med vård och behandling, med stöd av Svenska ESF-rådet. Läs om e-Hälsa-lyftet.

Klinisk utbildning

Parallellt med att det görs nya framsteg i att behandla och bota patienter genomförs utbildningssatsningar som ska rusta Region Stockholms medarbetare för en modern, effektiv och säker hälso- och sjukvård. Region Stockholm erbjuder årligen ca 97 000 student- och elevveckor för så kallat verksamhetsintegrerat lärande, VIL, i samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Läs om utbildning och VIL.

Forskning och innovation inom kollektivtrafiken

Forskning och innovation är även ett verktyg för nya lösningar och ny kunskap om hur kollektivtrafiken i Stockholmsregionen bäst kan utvecklas. Här kan du läsa mer.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?