Regional utvecklingsplanering

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholmsregionen växer snabbt och beräknas ha 3,1 miljoner invånare år 2060. En hållbar utveckling kräver en gemensam regional plan som bygger på samarbete mellan Region Stockholm, kommuner, myndigheter, näringsliv och andra aktörer.

Idag bor drygt 2,2 miljoner människor i Stockholmsregionen och beräkningar visar att vi kommer att vara cirka 3,1 miljoner invånare år 2060. Det är positivt att Stockholms län växer. Samtidigt innebär det flera utmaningar som både kräver god planering och ett gott samarbete mellan många aktörer i länet, till exempel kring frågor som:

  • Var ska vi bo och hur ska vi resa?
  • Vad behöver vi göra för att säkerställa att människor har rätt kompetens, att det finns utbildningsplatser och jobb?
  • Hur ska vi minska länets klimatpåverkan?
  • Hur kan vi arbeta för att alla invånare ska ha förutsättningar för ett tryggt och jämlikt liv?
  • Vad behöver vi fokusera på för att Stockholmsregionen ska nå visionen att vara en av Europas mest attraktiva storstadsregioner att bo, arbeta i och besöka?

Förenklat kan man beskriva den regionala utvecklingsplanen som en gemensam karta till framtidens Stockholmsregion. Planen är ett verktyg för att länets kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle, universitet och högskolor tillsammans ska kunna möta morgondagens utmaningar och ta till vara de möjligheter som finns i länet. Planeringen utgår från och tar hänsyn till hela Stockholms län och bygger på analyser av långsiktiga samhällsförändringar och behov.

​Den nuvarande planen kallas för RUFS 2050 gäller fram till och med 2026. Under åren 2022-2026 pågår processen med att ta fram en ny regional utvecklingsplan.

Vad innehåller en regional utvecklingsplan?

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen innehåller till exempel:

  • En beskrivning av länets nuläge och utmaningar; Till exempel hur många som bor, arbetar och studerar i länet, hur människor mår och har det i sin vardag och hur befolkningstillväxten framåt ser ut. Till det här läggs hur det ser ut i vår omvärld och vilka trender som kan påverka utvecklingen i regionen, till exempel globalisering, digitalisering, klimatförändringar och urbanisering.
  • Mål och prioriteringar av vad länets aktörer behöver genomföra för att målen ska uppnås. Målen utgår från den gemensamma visionen att Stockholmsregionen ska vara en av Europas mest attraktiva storstadsregioner.
  • En plankarta som beskriver länets så kallat rumsliga struktur: övergripande infrastruktur, bebyggelse och förhållandet mellan stad, landsbygd och skärgård etc.
  • Tematiska områden som till exempel lyfter transportstruktur, kompetensförsörjning, bebyggelseutveckling, näringslivsutveckling, innovation, klimat och energi är viktiga delar för att visa på vad som behöver göras på området framöver .

För att stämma av så att utvecklingen går åt rätt håll presenterar Region Stockholm rapporten Läget i Stockholmsregionen en gång per år.

Fysisk regionplanering

I den regionala utvecklingsplanen ingår även fysisk (rumslig) regionplanering som till exempel handlar om var nya vägar ska ligga, hur kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig, vad vi tillsammans behöver göra för att minska länets klimatpåverkan och var nya bostäder bör byggas.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?