Hållbar näringslivsutveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. Region Stockholm främjar utvecklingen inom näringsliv, forskning och innovation för att stärka länets tillväxt och attraktionskraft ytterligare.

Region Stockholm samverkar med näringslivet, myndigheter, universitet och högskolor för utveckling av näringslivet och tillväxt i länet. Arbetet utgår från ”Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen”.

Strategin prioriterar fyra områden som särskilt viktiga för att utveckla i Stockholmsregionen:

  1. Forskning, innovation och smart specialisering
  2. Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  3. Export, internationalisering och investeringar
  4. Strategisk kompetensförsörjning

Innovation och smart specialisering

Stockholmsregionen är en av Europas ledande regioner inom forskning och innovation. Region Stockholm arbetar för att främja forskning och innovation i näringslivet. Vi gör det genom finansiellt stöd och genom att främja och underlätta samverkan mellan forskning och näringsliv. Vi samverkar med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, och alla de innovationsmiljöer, science parks, inkubatorer, samverkansplattformar som samlar regionala aktörer och erbjuder olika former av stöd.

Region Stockholms arbete utgår från ”Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering” som fokuserar på:

  • Life science, vård och hälsa
  • IKT (informations- och kommunikationsteknik), tech och digitalisering
  • Industriell omställning genom hållbar produktion
  • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

Vad är smart specialisering?

Smart specialisering identifierar och prioriterar ett antal spetsområden där offentliga medel för forskning och innovation kan göra mest nytta och där regionala aktörer har goda förutsättningar att bibehålla och förstärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft.

För att förstärka genomförandet av strategin deltog Region Stockholm i Interreg-projektet Cohes3ion (2020 – 2023), som fokuserat på stärkt regional konkurrenskraft och tillväxt genom smart specialisering. 

Konkurrenskraft hos små och medelstora företag

Stockholmsregionen domineras av mikro-, små och medelstora företag. Det innebär särskilda utmaningar och Region Stockholm samverkar med olika aktörer i länet för  enklare regler som underlättar företagandet, ökade möjligheter för små och medelstora företag att medverka i offentliga upphandlingar och stärkt information, rådgivning och fler mötesplatser för både enskilda företagare och branschorganisationer.

Export, internationalisering och investeringar

Ökad internationalisering i Stockholmsregionen skapar förutsättningar för näringslivet att växa genom export och investeringar. Region Stockholm arbetar för att stärka den internationella tillgängligheten och positionera Stockholmsregionen som ett dynamiskt internationellt centrum för näringsliv och forskning. 

För att stärka förutsättningarna för internationalisering och export erbjuds små och medelstora företag stöd via exportsamverkan Sthlm Global och affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Strategisk kompetensförsörjning

Tillgång till kompetens är avgörande för konkurrenskraften i Stockholmsregionen. Ett av de största hindren för tillväxt är att arbetsgivare inom många branscher har svårt att hitta rätt arbetskraft. Region Stockholm samverkar med länets aktörer för att förbättra matchningen och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad, möjliggöra omställning och livslångt lärande och underlätta rekryteringen av internationellatalanger.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?