Energiförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Samhället är beroende av ett välfungerande energisystem och de senaste årens omställning till mer klimatsmarta lösningar har lett till en ökad efterfrågan på el. Energi- och kraftförsörjningen har blivit en allt viktigare planeringsfråga och Region Stockholm samverkar på energiområdet för att utveckla hållbar kraftförsörjning som gynnar transportsystem, näringsliv och bebyggelse i Stockholmsregionen.

Kraftförsörjningen i Stockholmsregionen påverkar bland annat möjligheterna att utveckla transportsystem, näringsliv och bebyggelse samtidigt som Region Stockholm har stora behov för att klara de egna uppdragen inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Elförsörjningen planeras tillsammans

För att planera inför ytterligare ökande elbehov samarbetar vi bland annat med Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm, Energikontoret, Stockholms stad, regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) och olika nätägare.

Regionalt elförsörjningsforum - REST

Samverkansformuet REST - regionalt elförsörjningsforum, har startats upp av Region Stockholm och Länstyrelsen i Stockholms län för att ta fram en gemensam lägesbild, identifiera vilka insatser som krävs för att säkra regionens elförsörjning och möta framtida behov. I REST ingår flera viktiga aktörer, bland annat Ellevio, E.ON Energidistribution AB, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution. 

Elektrifieringslöftet

Elektrifieringslöftet är en avsiktsförklaring som visar på Stockholmsregionens gemensamma vilja och engagemang för att aktivt arbeta för att nå klimatmålen inom transportsektorn.

Region Stockholm bidrar till samordningen för en ökad elektrifiering av godstransporterna i Stockholmsregionen och övriga aktörer åtar sig att öka ambitionerna för elektrifiering med fokus på de regionala godstransporterna och att aktivt delta i det gemensamma regionala elektrifieringsarbetet.

För dig som arbetar med kommunal samhällsplanering

Region Stockholm har tagit fram ett kunskapsunderlag och en checklista som stöd för hur man kan arbeta för ökad elförsörjning. Checklistan ger dig konkreta förslag på hur du kan arbeta för att få in elförsörjningsfrågorna i kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?