Klimat och energi

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Netto-noll-utsläpp senast år 2045, minskad energiförbrukning och ökad elektrifiering i transportsektorn. Det är de långsiktiga målsättningarna för Region Stockholm på klimat- och energiområdet.

Målet är att Stockholmsregionen ska vara klimatneutralt senast 2045 och omställningen till ett mer klimatsmart samhälle brådskar. Klimat- och energifrågan genomsyrar sedan flera år tillbaka Region Stockholms arbete, där vårt uppdrag är att samverka, samordna och påverka olika aktörer - både regionalt, nationellt och internationellt - för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen och nå målen i Parisavtalet.

Klimatarbetet i Region Stockholm utgår från strategin Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen som lyfter fem strategiska insatsområden:

  1. Forma och förstärk regionens samverkan
  2. Driv på det nationella och internationella klimatarbetet
  3. Minska utsläppen för transporter och i byggsektorn
    Klimatarena Stockholm är ett exempel på vårt arbete för att i samverkan med aktörerna i bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen till följd av byggnationer och anläggningsarbeten i länet
  4. Satsa på systemeffektiva åtgärder
  5. Värna och stärk regionens konkurrenskraft


Koldioxidbudget visar förbrukning

Stockholms läns koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid länet som mest kan släppa ut om vi ska kunna uppfylla Stockholmsregionens del i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen.

I dagsläget behöver regionens utsläpp minska med minst 12 procent per år. Om utsläppstakten fortsätter på samma nivåer som idag är länets budget förbrukad inom 7 år. Det skulle betyda att utsläppen av växthusgaser måste upphöra helt efter 2030.

Koldioxidbudgeten tas fram av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län med hjälp av Uppsala universitet. 

Elektrifieringslöftet

Region Stockholms har ingått ett löfte om att öka takten i elektrifieringen av tunga godstransporter. Syftet är att  lägga större fokus på samordningen av en ökad elektrifiering av godstransporterna i Stockholmsregionen och  systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning och informationsspridning i för att öka takten. Löftet kopplar direkt till det nationella elektrifieringsarbetet, och till det arbete som sker i andra regioner. Ambitionen på lång sikt är att i tid nå målen om nettonollutsläpp till 2045 utan att elektrifieringen av fordonsflottan konkurrerar med andra verksamheter om nätkapaciteten.

Tillsammans med Region Stockholm har bland annat följande aktörer skrivit under löftet; Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket Region Stockholm, Scania, Volkswagen, Åkeriföretagen, Systembolaget, Einride, Ellevio, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Södertälje kommun.

Vad är elektrifieringslöftet?

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minska och då är elektrifieringen helt avgörande. Elektrifieringslöftet är ett initiativ från elektrifieringskommissionen för att skynda på länets elektrifiering av transportsysteme  i samverkan mellan regioner och aktörer att. Kommissionen ska i sin tur presentera förankrade genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas i de områden där den största delen av trafikarbetet sker. Särskilt fokus läggs på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena lkan elektrifieras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt i en nära framtid.

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?