Cykling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Region Stockholm arbetar på flera sätt för att underlätta möjligheterna att cykla i hela länet.

I takt med att Stockholmsregionen växer ställer vi större krav på smarta och hållbara transportsätt, till exempel för att ta oss till och från jobb och studier. Att cykla är både effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Men, för att det ska vara enkelt att välja cykeln behöver cykelvägarna i hela regionen utvecklas. Både med bättre förbindelser över kommungränserna och med bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

På kort sikt är målsättningen att två av tio resor ska göras med cykel år 2030. Så här långt är 190 kilometer av det regionala cykelnätet färdigställt och när det är fullt utbyggt kommer det att omfatta 800 kilometer. 

Så utvecklas cykelnätet

Det finns en regional cykelplan för Stockholmsregionen med syfte att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla i hela regionen, underlätta arbetet för Trafikverket och länets kommuner.

I planen prioriteras fem strategiska insatsområden:

 • Cykelinfrastruktur
 • Trafikinformation
 • Kommunikation
 • Kombinationsresor 
 • Samverkan folkhälsa

Cykelbokslut visar cykelutvecklingen

För att beskriva hur utvecklingen av cykelnät och cykelvägar går i förhållande till cykelplanen, tar Region Stockholm fram ett regionalt cykelbokslut en gång per år.

Regional cykelförhandling 

Regionala cykelförhandlingar mellan grannkommuner och Trafikverket ska snabba på utbyggnaden av länets cykelstråk. Metoden utgår från en kartläggning i fem steg: 

 1. Identifiera och prioritera cykelstråk i regionen
 2. Stråkcykling - politiker och tjänstemän från flera kommuner testcyklar sträckan för att skapa en gemensam bild av vilka insatser som krävs för att förbättra cykelvägen.  
 3. Intentionsförklaringar – kommuner, Region Stockholm och Trafikverket kommer överens om åtgärder i stråket
 4. Utredning och stråkstudier – Region Stockholm gör utredningar tillsammans med kommuner och Trafikverket utifrån behov i stråket
 5. Samordning av stöd – fortsatt samordning tillsammans med aktörerna i stråket.

Utvalda cykelstråk 

Sträckorna Norrtull – Häggvik respektive Liljeholmen – Botkyrka har valts ut som prioriterade cykelstråk baserat på att andelen cyklister har stor potential att öka när cykelinfrastrukturen väl är på plats. 

Den första stråkcyklingen, september 2022, etappen mellan pendelstationerna i Helenelund och Ulriksdal. 

Årets cykelprestation  

Vi delar ut utmärkelsen Årets cykelprestation till en aktör som har utmärkt sig extra mycket på cykelområdet under året. Flera faktorer bedöms, till exempel:  

 • utbyggnad och planering av regionala cykelstråk,
 • drift och underhåll,
 • andra aktiviteter som främjar cyklande. 

I år gick utmärkelsen till Järfälla kommun "för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling". Kommunen har bland annat byggt ut 1,4 kilometer av det regionala cykelvägnätet, arbetat för ökad vintercykling och satsat på nya cykelparkeringslösningar.

Årets cykelprestation delades ut första gången 2016 då utmärkelsen gick till Nacka kommun. Därefter har den tagits emot av Sollentuna kommun (2017 och 2020), Täby kommun (2018), Stockholms stad (2019) och Södertälje kommun (2021), Solna stad (2022). 

Regionalt cykelkansli

Region Stockholm har ett cykelkansli som bland annat arbetar tillsammans med länets kommuner och Trafikverket kring utvecklingen i den regionala cykelplanen, fungerar som en plattform för regional samverkan och bidrar med kunskap inom cykelområdet.

För dig som arbetar med trafikplanering

"Vägledning för genomförande av regional cykelplan" riktar sig till kommunala trafikplanerare och Trafikverket. Vägledningen innehåller riktlinjer och ett mer detaljerat stöd vid utformning av cykelinfrastruktur och andra insatser för cykelutveckling i länet. 

Rapporter och underlag 

Som ett stöd i arbetet för att utveckla möjligheterna att cykla i länet tar Region Stockholm regelbundet fram olika kunskapsunderlag på cykelområdet.

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?