Cykling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Region Stockholm arbetar på flera sätt för att underlätta möjligheterna att cykla i hela länet.

I takt med att Stockholmsregionen växer ställs det större krav på smarta och hållbara transportsätt, till exempel för att ta sig till och från jobb och studier. Att cykla är både effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Du kan snabbt ta dig från A – B och utsläppen av växthusgaser minskar samtidigt som konditionen förbättras. Men, för att det ska vara enkelt att välja cykeln behöver regionens cykelvägar utvecklas. Både med bättre förbindelser över kommungränserna och med bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

Målsättningen på kort sikt är att andelen cykelresor i regionen ska öka från dagens 10 procent till 20 procent år 2030. Hittills är 190 kilometer av det regionala cykelnätet färdigställt och när det är fullt utbyggt kommer det att omfatta 800 kilometer. 

Så utvecklas cykelnätet

Det finns en regional cykelplan för Stockholmsregionen. Syftet är att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla i hela regionen och underlätta arbetet för Trafikverket och länets kommuner. Cykelplanen är vägledande och en utgångspunkt för samarbetet kring cykelfrågor i länet. I planen prioriteras fem strategiska insatsområden:

 • Cykelinfrastruktur
 • Trafikinformation
 • Kommunikation
 • Kombinationsresor 
 • Samverkan folkhälsa

Cykelbokslut visar cykelutvecklingen

För att beskriva hur utvecklingen av cykelnät och cykelvägar går i förhållande till cykelplanen, tar Region Stockholm fram ett regionalt cykelbokslut en gång per år.

Regional cykelförhandling 

Regionala cykelförhandlingar mellan grannkommuner och Trafikverket ska snabba på utbyggnaden av länets cykelstråk. Metoden utgår från en kartläggning i fem steg: 

 1. Identifiera och prioritera cykelstråk i regionen
 2. Stråkcykling - politiker och tjänstemän från flera kommuner testcyklar sträckan för att skapa en gemensam bild av vilka insatser som krävs för att förbättra cykelvägen.  
 3. Intentionsförklaringar – kommuner, Region Stockholm och Trafikverket kommer överens om åtgärder i stråket
 4. Utredning och stråkstudier – Region Stockholm gör utredningar tillsammans med kommuner och Trafikverket utifrån behov i stråket
 5. Samordning av stöd – fortsatt samordning tillsammans med aktörerna i stråket.

Utvalda cykelstråk 

Sträckorna Norrtull – Häggvik respektive Liljeholmen – Botkyrka har valts ut som prioriterade cykelstråk baserat på att andelen cyklister har stor potential att öka när cykelinfrastrukturen väl är på plats. 

Den första stråkcyklingen, september 2022, etappen mellan pendelstationerna i Helenelund och Ulriksdal. 

Årets cykelprestation  

Vi delar ut utmärkelsen Årets cykelprestation till en aktör som har utmärkt sig extra mycket på cykelområdet under året. Flera faktorer bedöms, till exempel:  

 • utbyggnad och planering av regionala cykelstråk,
 • drift och underhåll,
 • andra aktiviteter som främjar cyklande. 

Solna stad fick utmärkelsen 2022 efter att ha gjort stora insatser för att förbättra förutsättningarna för att cykla i regionen. De har bland annat byggt ut 4,3 kilometer av det regionala cykelvägnätet - bäst i länet! Solna har även en tydlig kurs framåt med beslut om att bygga ut ytterligare 13 kilometer av de regionala cykelstråken.

Årets cykelprestation delades ut första gången 2016 då utmärkelsen gick till Nacka kommun. Därefter har den tagits emot av Sollentuna kommun (2017 och 2020), Täby kommun (2018), Stockholms stad (2019) och Södertälje kommun (2021). 

För dig som arbetar med trafikplanering

Region Stockholm har tagit fram "Vägledning för genomförande av regional cykelplan" som riktar sig till kommunala trafikplanerare och Trafikverket.  Vägledningen innehåller riktlinjer och ett mer detaljerat stöd vid utformning av cykelinfrastruktur och andra insatser för cykelutveckling i länet. 

Rapporter och underlag 

Som ett stöd i arbetet för att utveckla möjligheterna att cykla i länet tar Region Stockholm regelbundet fram olika kunskapsunderlag på cykelområdet.

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?