Bredband

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I takt med att fler delar i samhället digitaliseras arbetar Region Stockholm för att alla invånare, företag och offentliga verksamheter i länet ska ha tillgång till snabb, fast och mobil bredbandsuppkoppling.

Bredbandsuppkoppling gör det till exempel möjligt att: 

 • Deklarera, boka tid på vårdcentralen, ansöka om bygglov och använda andra samhällstjänster.
 • Vårdas hemma med hjälp av digital teknik som mäter egna värden uppkopplad mot läkare och sjukhusvård.
 • Sköta bankärenden, boka biljetter, handla varor och tjänster.
 • Kolla upp tunnelbane- och busstider, ta del av kultur och hålla kontakt med familj och vänner.

Med en snabb uppkoppling kan du dessutom:

 • Streama på flera skärmar samtidigt, gejma och ha flera mobiler uppkopplade mot wifi.
 • Jobba hemifrån med tunga filer/program.

Varför är utbyggnaden av bredband viktig?

Om alla som bor och arbetar i länet har möjlighet till snabb uppkoppling, ökar både flexibiliteten och valmöjligheterna. Fler kan till exempel välja att bo och driva företag på landsbygden eller i skärgården, studera eller arbeta på distans. Det minskar i sin tur utsläppen av växthusgaser från transporter samtidigt som Stockholmsregionen fortsätter att växa på ett hållbart sätt. 

För att minska den digitala klyftan är det viktigt att alla invånare, oavsett bakgrund, funktionsförmåga, ålder eller var de bor, ska ha möjlighet att ta del av och använda digital information och digitala tjänster.

Hur ser utbyggnaden av bredband ut i Stockholms län?

Bredbandsutbyggnaden i Stockholmsregionen har kommit långt. Drygt 95 procent av alla hushåll och 93 procent av företagen har tillgång till snabbt bredband. Men, skillnaderna inom regionen är stora. På landsbygden och i skärgården ligger motsvarande siffra på 53 procent, vilket gör att Stockholms län hamnar först på 18:e plats av 21 län.

Vilka är utmaningarna i utbyggnaden av  bredband?

Grundprincipen för bredbandsutbyggnaden i Sverige är att marknadskrafterna ska styra. Precis som de flesta regioner har Region Stockholm därför ingen egen budget för satsningar på bredbandsutbyggnad. Men, långa avstånd och svår terräng är exempel som påverkar marknadens vilja att investera och de största utmaningarna för att nå målet för Stockholmsregionen: 100 procents täckningsgrad - både för hushåll och företag.

Regional bredbandskoordinator

Alla regioner har en statligt finansierad regional bredbandskoordinator som arbetar för att samordna bredbandsfrågorna på ett övergripande plan och sträva mot att uppfylla målen i den nationella bredbandsstrategin. I rollen ingår också att:

 • Främja länsöverskridande samarbeten
  Region Stockholm ingår i ett nätverk tillsammans med flera regioner i Mellansverige, i syfte att ta fram analyser, dela erfarenheter och sprida kunskap om satsningar och initiativ till kommuner och andra aktörer.
 • Sprida information om satsningar och initiativ.
 • Ta fram underlag till Post- och telestyrelsen (PTS)
  Inom ramen för PTS bredbandsstöd har varje region möjlighet att välja ut områden som ska stärkas i konkurrensen om stödet (regionala prioriteringar). Prioriteringen sker i nära samarbete med berörda kommuner.

Pågående bredbandsprojekt

Under de senaste åren har Stockholmsregionen fått en relativt stor andel av det totala, statliga stödet för bredbandsutbyggnad. Åren 2021 - 2022 fick länet sammanlagt 250 miljoner kronor från PTS för att bygga ut bredband i områden där den kommersiella drivkraften inte varit tillräcklig. Just nu pågår 99 olika projekt runt om i länet som har tagit del av stödet. Projekten omfattar över 13 000 byggnader - både fritidshus, permanenta boenden och arbetsplatser.

Kartverktyg för bredbandsstöd

Region Stockholm har tagit fram ett kartverktyg med fakta om samtliga projekt som finansieras genom offentliga medel. Kartan visar även hur bredbandsutbyggnaden ser ut i länet som helhet. 

Kartverktyg för bredbandsstöd

Bredbandsutbyggnad i regionala strategier och planer

Bredbandsutbyggnaden är ett delmål i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och ett prioriterat område i Region Stockholms ”Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen”. Målet är att alla invånare, företag och offentliga verksamheter ska ha tillgång till snabbt bredband.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?