Regional cykelplan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den regionala cykelplanen är framtagen i nära samverkan med länets kommuner och Trafikverket och ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Cykelplanen antogs av regionfullmäktige i november 2021. På den här sidan finns den regionala cykelplanen, vägledning för genomförande samt kartor över de regionala cykelstråken.

Regional cykelplan för Stockholms län  

Syftet med den regionala cykelplanen är att skapa förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Cykelplanen är också utgångspunkt för det samarbete som sker i länet kring cykelfrågor.  

Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent. I planen finns fem strategiska insatsområden; cykelinfrastruktur, trafikinformation, kommunikation, kombinationsresor och samverkan folkhälsa. I planen pekas ett regionalt cykelnät ut som omfattar 800 kilometer regionala cykelstråk. Totalt har cirka 170 kilometer byggts ut enligt regional standard, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala nätet. Idag utgör cykel 10 procent av resorna i länet.  

För att underlätta genomförandet av cykelplanen har dokumentet Vägledning för genomförande av regional cykelplan tagits fram, som riktar sig till trafikplanerare på länets kommuner och Trafikverket. Vägledningen innehåller detaljerat stöd och riktlinjer vid utformning av cykelinfrastruktur och andra insatser för cykelutveckling i länet. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?