Bredband

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att Stockholmsregionen ska vara en ledande tillväxt- och kunskapsregion ska samtliga invånare, företagare och offentlig sektor tillgång till fast och mobil bredbands- uppkoppling med höga överföringshastigheter. På den här sidan hittar du information om vårt arbete och uppdrag att koordinera utbyggnaden av bredband.

Det här är bredband i Stockholms län

Stockholms län har kommit långt i bredbandsutbyggnaden, men det är mycket arbete kvar. År 2021 hade drygt 95 procent av länets hushåll och nästan 93 procent av företagen tillgång till snabbt bredband, motsvarande 100 Mbit/s. I ett län med 2,3 miljoner invånare innebär det att över 50 000 hushåll fortfarande saknar tillgång till snabbt bredband. Även om många av dem bor i tätorterna finns den stora utmaningen kvar på landsbygden och i skärgården, där det de långa avstånden gör det oattraktivt för marknaden

Hela stockholmsregionen växer, samtidigt som den digitala infrastrukturen utvecklas. I takt med att samhället alltmer förlitar sig på digitala tjänster behöver näten vara säkra och hålla för påfrestningar. Mobiltäckning, robusta nät och sakernas internet är andra infrastrukturfrågor som kan dra nytta av regional samordning, oavsett hur många invånare som redan har tillgång till snabbt bredband.

Vad gör Region Stockholm?

Bredband är ett delmål i RUFS 2050 och ett prioriterat område i Landsbygds- och Skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen. Till strategin har regionen beslutat om ett handlingsprogram med prioriterade aktiviteter år 2020-2022. 

  • Mobilisera för mer statligt stöd och regionala prioriteringar, utifrån lokala behov.
  • Stötta kommuner och berörda delar av civilsamhället att hitta sina roller för en fortsatt utbyggnad.
  • Identifiera förutsättningar, hinder och behov för utbyggnad av 5G i hela länet.

Bredband i RUFS 2050

RUFS 2050, den regionala utvecklingsstrategin för Stockholms län har definierat delmålet att samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter.

RUFS är också vägledande för den fysiska planeringen. För tekniska försörjningssystem lyfter RUFS 2050 utmaning­en att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa, vilket även inkluderar bredband. RUFS 2050 beskriver flera sätt hur kommuner kan förhålla sig till digital infrastruktur i sin fysiska planering.

  • Samordnad utbyggnad av digital infrastruktur med annan infrastrukturutbyggnad, som spår, vägar och VA, minime­rar kostnaderna och inverkan på miljön i både tätorter och glesbygd.
  • Ny bebyggelse och infrastruktur behöver planeras så att en god inomhustäckning och en tät lokalisering av tråd­lösa utomhusnätverk möjliggörs.
  • Vid anvisning av mark för byggnation av nya bostäder bör förutsättningar för en snabb och säker uppkoppling tillgodoses.
  • Ledningarna i och till byggnader behöver vara dimensio­nerade så att parallella infrastrukturer kan samexistera.

För att stärka kopplingarna mellan land och stad i länet pekar RUFS ut landsbygdsnoder, serviceorter, kärnöar och replipunkter för planering av ny bebyggelse eller utökad service för glesbygden runtomkring. Vid planering av dessa bör behovet av bredband synliggöras, liksom åtgärder.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?