Transport och infrastruktur

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar med transport, resande och infrastruktur på flera olika sätt. Det långsiktiga målet för regionens arbete med transport och infrastruktur är att styra mot ett transporteffektivt samhälle.

Hållbart resande

Region Stockholm vill aktivt styra mot ett transporteffektivt samhälle, det vill säga ett samhälle som karaktäriseras av små ekonomiska, tidsmässiga och miljö­mässiga kostnader för tillgänglighet och transporter. Utsläppen av växthusgaser behöver drastiskt minska, där transportsektorn i dagsläget står för cirka hälften av de totala utsläppen i Stockholms län. 

Mål 2030 är att minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Cykelandelen ska vara minst 20 procent.

Region Stockholm har flera andra uppsatta mål kring hållbart resande till år 2030, vilka finns beskrivna i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Bland annat ska kollektivtrafikens andel av resor på väg öka och restiden mellan utpekade målpunkter ska vara konkurrenskraftig med bilens restid. Andelen av invånarna som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet ska minska.

I den regionala cykelplanen beskrivs mål för att öka cyklingen i Stockholmsregionen. Region Stockholm har ett särskilt cykelkansli som arbetar för att förbättra förutsättningarna för cykling.

Stärkt internationell tillgänglighet

Att stärka Stockholmsregionens internationella tillgänglighet är viktigt för länets utveckling. En god tillgänglighet är betydelsefull för utländska investeringar, turismnäringen, för att attrahera utländsk arbetskraft och för att näringslivet ska få tillgång till internationella export- och samarbetsmarknader. Region Stockholm arbetar bland annat för förbättrade kommunikationer med tåg mellan Stockholm och Oslo genom bolaget Oslo-Sthlm 2.55. 

Delade uppdrag inom transport och trafik

Inom Region Stockholm är trafikuppdragen uppdelade. Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för bland annat den regionala cykelplanen och regional samverkan kring godstransporter. Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken. Länsplan- och samhällsutvecklingsutskottet bereder länsplanen för regional transportinfrastruktur, vilken Regionstyrelsen ansvarar för. Arbetet är fördelat mellan Regionledningskontoret och Trafikförvaltningen.

Länsplan för regional transportinfrastruktur 

Varje län i Sverige ansvarar för att ta fram en länsplan. Länsplanen är en investeringsplan för åtgärder i det regionala transportsystemet och är en del av den nationella infrastrukturplaneringen. Läs mer om arbetet med Region Stockholms länsplan här.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?