Aktuella utlysningar

REACT EU

Tillväxtverket har nu öppnat en utlysning inom REACT  EU.
REACT  EU är en insats inom EUs regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till kommuner, lärosäten och företagsfrämjande aktörer som har goda relationer med företagen

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till

  • Att framtidssäkra företag som säkerställer arbetstillfällen liksom minimerar risker för och minskar effekterna av uppsägningar och varsel.
  • Koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
  • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag i alla delar av landet.

Utlysningen är öppen till och med 16 mars 2021. Mer information finns här hos Tillväxtverket (länken öppnas i ett nytt fönster).

Information om EU:s strukturfonder

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer.

Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland. I Sverige är det myndigheten Svenska ESF-rådet som har ansvaret för Socialfonden. Myndigheten ska se till att pengarna används enligt såväl EU:s strategier som den nationella politiken.

Vem kan få stöd från Socialfonden?

Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden.

Hur ansöker jag?

Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. 

Aktuella utlysningar Europeiska socialfonden

Inga aktuella utlysningar

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF i Sverige. Fonden är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna.

Vem kan få stöd från Regionala utvecklingsfonden?

Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig. Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer. Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata juridiska personer. Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Hur ansöker jag?

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm öppnar kontinuerligt för ansökningar, s k utlysningar under året.

Aktuella utlysningar Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket har nu öppnat en utlysning som utgör en möjlighet för regionala aktörer, organisationer och intressenter, att ansöka om stöd för att genomföra förstudier inom följande investeringsprioriteringar:

- 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling
- 1.2 Ökad konkurrenskraft
- 1.3 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Utlysningen är öppen till och med 11 januari 2021. Mer information hittar ni på följande länk (öppnas i nytt fönster):

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?