Processen bakom RUFS 2050

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms utvecklingsplan, RUFS 2050, antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. Den trädde i kraft hösten 2018 och är giltig fram till hösten 2026. Att ta fram en utvecklingsplan är en omfattande process som förutsätter en tät dialog med alla de aktörer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet.

process-pil.png

2013: Dialog om RUFS 2010

Den tidigare regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 antogs av landstingsfullmäktige 2010.
Tre år senare hade landstinget en dialog med med aktörer i och utanför regionen för att se hur aktuell och användbar den var. Dialogen visade att i princip alla aktörer stod bakom RUFS 2010:s vision och mål och utmaningarna kändes fortsatt relevanta.

Dialogen visade också på en rad förbättringsområden: de olika tidsperspektiven i en kommande plan behövde klarläggas, begreppet hållbar utveckling förtydligas, kopplingarna mellan mål och uppföljning behövde förtydligas, och prioriteringar av mål och åtaganden analyseras.

Förutsättningarna för en hållbar utveckling av länets landsbygd skulle belysas, liksom förhållandet stad och land. En klimatfärdplan för regionen skulle också tas fram och regionens trafiksystem samt ekonomiska och sociala utveckling skulle ses över.

2015: Program visade grunden för nästa plan

Programmet för RUFS 2050 antogs av tillväxt- och regionplanenämnden den 20 augusti 2015. Det redogör för viktiga principer som nästa plan ska bygga på: mål och medel, frågor som ska behandlas, hur processen ska gå till och vilka aktörer som behöver engageras. Programmet innebär också en möjlighet att ta upp olika frågor till diskussion i ett tidigt skede i processen, och utgör utgångspunkten för dialogen om regionens utveckling.

Med utgångspunkt i aktualitetsarbetet identifierade landstinget ett antal förbättringsområden och tog fram nya kunskapsunderlag, bland annat för landsbygdens utmaningar, RUFS 2050 som klimatfärdplan och regionens regionalekonomiska och sociodemografiska utveckling.

Under året hölls tät dialog med bland annat representanter från kommunerna, Länsstyrelsen och Trafikverket. Tjänstemän och politiker i regioner och landsting i östra Mellansverige träffades för att diskutera det storregionala perspektivet i RUFS 2050. Två större regionmöten arrangerades under våren 2015 för att bredare förankra programarbetet.

Stärkt hållbarhet i Europas mest attraktiva storstadsregion. PDF

2016: Samråd - underlag för dialog

Samrådsförslaget är ett underlag för dialog om regionens utveckling. Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 22 mars att skicka ut samrådsförslaget på remiss under perioden 8 april–30 september 2016. Utöver samrådsförslaget skickades även en konsekvensbeskrivning ut på remiss samt en bilaga om de storregionala perspektiven som Stockholms läns landsting tog fram tillsammans med planeringsorganen i östra Mellansverige. Under året hölls tät dialog med länets aktörer.

Samråd om RUFS 2050. PDF

2017: Utställning med planförslaget 

Under perioden 27 juni–3 november 2017 ställdes planförslaget ut i en utställning.

Under hösten 2017 remitterades även en klimatfärdplan för Stockholmsregionen, en kulturstrategi, en godsstrategi och en landsbygds- och skärgårdsstrategi. Dokumenten har tydliga kopplingar till RUFS 2050.

Strategier och planer inom regional utveckling

2018: Antagen plan 

RUFS 2050 lades fram för beslut till landstingets tillväxt- och regionplanenämnd i februari 2018. Därefter passerade den landstingsstyrelsen och antogs slutligen i landstingsfullmäktige i juni 2018. Regeringen valde att inte överpröva beslutet och den vann laga kraft i oktober.

2019: RUFS gäller som regional utvecklingsstrategi

Region Stockholm har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar från och med januari 2019 tagit över det regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län. Enligt den lagen ska Region Stockholm ta fram en strategi för länets utveckling och samordna insatser av genomförande av strategin. I november 2019 fattade regionfullmäktige beslut om att anta RUFS 2050 som regional utvecklingsstrategi, enligt gällande praxis. Både RUFS 2001 och RUFS 2010 gällde även som regionala utvecklingsstrategier.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?