Länsplan för regional transportinfrastruktur

Länsplanen är en del av infrastrukturplaneringen i länet. Planen beskriver hur statliga investeringar i infrastruktur ska fördelas i det regionala transportsystemet. Varje län tar fram en länsplan och i Stockholms län ansvarar Region Stockholm för den.

Vad är en länsplan?

Länsplanen omfattar:

 • investeringar i länets statliga vägar (undantaget det nationella stamvägnätet E4, E18 och E20 som ingår i nationell plan)
 • medfinansiering till kollektivtrafikinvesteringar 
 • medfinansiering av åtgärder på kommunalt vägnät som rör miljö, trafiksäkerhet, cykeltrafik och gångtrafik.

En länsplan gäller i tolv år, men revideras vanligtvis vart fjärde år efter direktiv från regeringen. Den nuvarande länsplanen för Stockholms län antogs år 2018 och gäller till år 2029. Arbetet med att ta revidera länsplan för perioden 2022-2033 pågår och ett förslag till ny plan är nu ute på remiss.

Nuvarande länsplan 2018-2029

Den gällande länsplanen omfattar en investeringsram på totalt 8,49 miljarder kronor. Av länsplanens totala ram är cirka 7 miljarder specificerade och knutna till specifika åtgärder.

 • utbyggnad av ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan-Älvsjö
 • förlängning av Roslagbanan till city 
 • spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö

Planen har flera stora väginvesteringar som delfinansieras genom trängselskatterna genom en överenskommelse som gjordes 2007 i samband med att trängselskatterna infördes. 

Planen finansierar också vissa stråk i det regionala cykelvägnätet som finns beskrivet i Region Stockholms cykelplan. De stråk som finansieras är:

 • 226 Skyttbrink-Tullinge station
 • 260 Glömstavägen Cykelsatsning Södertörn
 • 260 Vendelsöstråket Skrubba Cykelsatsning Södertörn
 • 260 Ältastråket Cykelsatsning Södertörn
 • 262 Danderyd – Rösjön

Förslag till reviderad länsplan för 2022–2033

Det finns nu ett förslag till en reviderad länsplan för 2022–2033. Förslaget har tagits fram i samverkan mellan Region Stockholm, länets kommuner, Länsstyrelsen och berörda myndigheter. Den reviderade planen är nu på remiss hos de berörda aktörerna och remissvaren ska ha inkommit till Region Stockholm senast den 1 februari 2022.  Planen fastställs av regionfullmäktige under våren 2022.

Utgångspunkten för revideringen är målen i den regionala är utvecklingsplanen, RUFS 2050. Det innebär att strävan är att skapa en mer robust region som blir mindre sårbar för störningar, minskar klimatpåverkan och bidrar till hållbar tillväxt. Planen har utifrån det avvägt satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder.

Den reviderade planen för 2022–2033 i korthet

Länsplanens preliminära ekonomiska ram är 10,1 miljarder kronor, en ökning med 1,6 miljarder kronor från 2018–2029. I planen namnges investeringar för totalt 6,6 miljarder kronor. Resterande 3,5 miljarder föreslås gå till åtgärdsområden, åtgärder under 50 miljoner kronor, inom alla trafikslag.

Totalt är fördelningen:

 • 52 procent till kollektivtrafikåtgärder
 • 30 procent till vägtrafik exklusive kollektivtrafik
 • 18 procent till cykelinfrastruktur.

Av de totalt 6,6 miljarder kronorna till namngivna investeringarna går:

 • 64 procent, till kollektivtrafikåtgärder
 • 28 procent, till åtgärder för vägtrafik
 • 8 procent till utbyggnad av cykelinfrastruktur längs statliga vägar.

I planen investeras totalt 1,8 miljarder på åtgärder som ska främja cykling i länet. En stor del av det regionala cykelnätet har någon form av cykelinfrastruktur, men behöver förbättras standardmässigt.

En stor andel av de namngivna objekten som följer med från föregående plan är beslutade genom olika förhandlingar, som medfinansiering av tunnelbana Hagastaden - Arenastaden med cirka 900 miljoner kronor, tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan, Spårväg Syd och Roslagsbanans förlängning till City, vilka Länsplan 2022–2033 finansierar med totalt 1,7 miljarder kronor.

Åtta nya namngivna objekt för totalt cirka 760 miljoner kronor är:

 • Stombuss 14, Johannelund-Sollentuna, medfinansiering till regional kollektivtrafik
 • Årstaberg bytespunkt, medfinansiering till Nationell plan 2022–2033 
 • Väg 222 Farstabron, reversibelt körfält
 • Väg 226 Rågsvedsvägen-Västra stambanan, södergående kollektivtrafikkörfält
 • Väg 274, Engarns Vägskäl
 • Väg 274/1004, Kulla vägskäl-Svinninge
 • Väg 560 Västerhaninge - Årsta havsbad, gång- och cykelväg
 • Väg 646, Gustavsberg-Ingarö, gång- och cykelväg

De resterande 3,5 miljarder kronorna ska investeras i mindre åtgärder, där kommunerna även kan söka medfinansiering för åtgärder inom kommunala vägar med upp till 50 procent. Fördelningen sker enligt nedan:

 • 37 procent föreslås gå till utbyggnad av cykelinfrastruktur på statliga och kommunala vägnät
 • 30 procent till investeringar i kollektivtrafikåtgärder på statligt och kommunalt vägnät
 • 23 procent till att förbättra trafiksäkerheten för samtliga transportslag på de statliga och kommunala vägnäten
 • 6 procent till kapacitetsförhöjande åtgärder på befintligt vägnät.

Förslaget till reviderad länsplan hittar du i bilagorna till höger på denna sida.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?