Länsplan för transportinfrastruktur

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Länsplanen är en del av infrastrukturplaneringen i länet. Planen beskriver hur statliga investeringar i infrastruktur ska fördelas i det regionala transportsystemet. Varje län tar fram en länsplan och i Stockholms län ansvarar Region Stockholm för den.

Länsplanen för transportinfrastruktur omfattar:

 • Investeringar i länets statliga vägar (undantaget det nationella stamvägnätet E4, E18 och E20 som ingår i nationell plan)
 • Medfinansiering till kollektivtrafikinvesteringar 
 • Medfinansiering av åtgärder på kommunalt vägnät som rör miljö, trafiksäkerhet, cykeltrafik och gångtrafik.

En länsplan gäller i tolv år, men revideras vanligtvis vart fjärde år efter direktiv från regeringen. Den nuvarande länsplanen för Stockholms län antogs år 2018 och gäller till år 2029. Arbetet med att revidera länsplan för perioden 2022-2033 pågår och ett remitterat och sammanställt förslag till ny plan är skickat till infrastrukturdepartementet.

Förslag till reviderad länsplan för 2022–2033

Det finns nu ett remitterat och sammanställt förslag till en reviderad länsplan för 2022–2033. Planen har tagits fram i samverkan mellan Region Stockholm, länets kommuner, Länsstyrelsen och berörda myndigheter. Den 29 april skickades länsplanen in till Regeringskansliet. Regeringen kommer att fastställa nationell plan under juni 2022, därefter meddelas regionerna definitiva ramar för fastställande av länsplanerna. Region Stockholm fastställer länsplanen under hösten 2022.

Utgångspunkten för revideringen är målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Det innebär att strävan är att skapa en mer robust region som blir mindre sårbar för störningar, minskar klimatpåverkan och bidrar till hållbar tillväxt. Planen har utifrån det avvägt satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder.

Den reviderade planen för 2022–2033 i korthet

Länsplanens preliminära ekonomiska ram är 10,1 miljarder kronor, en ökning med 1,6 miljarder kronor från 2018–2029. I planen namnges investeringar för totalt 6,6 miljarder kronor. Resterande 3,5 miljarder föreslås gå till åtgärdsområden, åtgärder under 50 miljoner kronor, inom alla trafikslag.

Totalt är fördelningen:

 • 54 procent till kollektivtrafikåtgärder
 • 28 procent till vägtrafik exklusive kollektivtrafik
 • 18 procent till cykelinfrastruktur.

Av de totalt 6,6 miljarder kronorna till namngivna investeringarna går:

 • 66 procent, till kollektivtrafikåtgärder
 • 25 procent, till åtgärder för vägtrafik
 • 8 procent till utbyggnad av cykelinfrastruktur längs statliga vägar.

I planen investeras totalt 1,8 miljarder på åtgärder som ska främja cykling i länet. En stor del av det regionala cykelnätet har någon form av cykelinfrastruktur, men behöver förbättras standardmässigt.

Nuvarande länsplan 2018-2029

Den gällande länsplanen omfattar en investeringsram på totalt 8,49 miljarder kronor. Av länsplanens totala ram är cirka 7 miljarder specificerade och knutna till specifika åtgärder.

 • Utbyggnad av ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan-Älvsjö
 • Förlängning av Roslagbanan till city 
 • Spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö

Planen har flera stora väginvesteringar som delfinansieras genom trängselskatterna genom en överenskommelse 2007 i samband med att trängselskatterna infördes. 

Planen finansierar också vissa stråk i det regionala cykelvägnätet som finns beskrivna i Region Stockholms cykelplan.

De stråk som finansieras är:

 • 226 Skyttbrink-Tullinge station
 • 260 Glömstavägen Cykelsatsning Södertörn
 • 260 Vendelsöstråket Skrubba Cykelsatsning Södertörn
 • 260 Ältastråket Cykelsatsning Södertörn
 • 262 Danderyd – Rösjön

Förslaget till reviderad länsplan hittar du i bilagorna till höger på denna sida.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?