Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är regionövergripande och fungerar som ett vägledande dokument för såväl Region Stockholm som regionala och lokala aktörer. Strategin ska bland annat stärka genomförandet av regionplanen RUFS 2050, stärka kopplingen mellan stad och land samt stärka möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården.

Strategins koppling till RUFS 2050

Strategin relaterar till RUFS 2050 som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. I utställningsförslaget av RUFS 2050 har landsbygden fått ökat utrymme, vad gäller såväl tillväxtfrågor som rumsliga avvägningar. Planen beskriver en hållbar landsbygdsutveckling med fungerande samhällen med kollektivtrafik, lokal service, arbetsmöjligheter och fungerande VA-försörjning. Planen belyser också att värdefull jordbruksmark behöver värnas för kommande generationer.

En strategi med fyra insatsområden

Strategin är farmtagen i samverkan med många regionala och lokala aktörer, däribland Länsstyrelsen i Stockholm, landsbygds- och skärgårdskommunerna, LRF, Skärgårdsstiftelsen med flera. Den antogs i regionfullmäktige i juni 2018. Strategin innehåller en nulägesanalys och en genomgång av behov och möjligheter.
Fyra insatsområden ska vara vägledande för genomförandet:

  • Förbättra tillgängligheten
  • Utveckla ett lokalt näringsliv
  • Stärka levande lokalsamhällen
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

Handlingsplan 

Region Stockholm har tagit fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer har involverats i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena i strategin. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?