Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är regionövergripande och vägledande verktyg för både Region Stockholm, regionala och lokala aktörer. Strategin stärker bland annat kopplingen mellan stad och land och möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin har tagits fram av Region Stockholm tillsammans med regionala och lokala aktörer som till exempel Länsstyrelsen i Stockholm, landsbygds- och skärgårdskommunerna, LRF och Skärgårdsstiftelsen.

Strategin innehåller en nulägesanalys och en genomgång av behov och möjligheter, där fyra insatsområden är vägledande för genomförandet:

  • Förbättra tillgängligheten
  • Utveckla ett lokalt näringsliv
  • Stärka levande lokalsamhällen
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden


Strategin kopplar till den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och är ett fördjupande och kompletterande verktyg som till exempel beskriver en hållbar landsbygdsutveckling med fungerande samhällen med kollektivtrafik, lokal service, arbetsmöjligheter och fungerande VA-försörjning. Planen belyser också att värdefull jordbruksmark behöver värnas för kommande generationer.

Handlingsplan 

Till strategin har Region Stockholm tagit fram ett genomförandedokument i samband med länets kommuner och aktörer. Handlingsplanen lyfter prioriteringarna av strategins viktigaste insatsområden. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?