Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Klimatfärdplanen vägleder Stockholmsregionen i omställningen mot netto-noll klimatutsläpp. Den bidrar till att stärka genomförandet av RUFS 2050 på klimatområdet.

För att nå målet netto noll växthusgasutsläpp senast 2045 krävs koordinerade insatser. Den regionala klimatfärdplanen fungerar som ett strategiskt verktyg i arbetet och har tagits fram av Region Stockholm i nära samverkan med länets kommuner och övriga aktörer.

Klimatmål för Stockholmsregionen

Klimatmålen för Stockholmsregionen grundar sig i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och det nationella klimatpolitiska ramverket.

Stockholmsregionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045, och både direkta och indirekta utsläpp per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014. Samtidigt ska energianvändningen effektiviseras och energiproduktionen vara helt förnybar.

Klimatfärdplanens fem insatsområden

Klimatfärdplanen anger fem strategiska insatsområden för länets klimatarbete:

 1. Formalisera och förstärk regional samverkan i klimatarbetet
 2. Driv på det internationella och nationella klimatarbetet
 3. Minska utsläppen inom transporter och bebyggelse
 4. Värna och stärk länets konkurrenskraft
 5. Satsa på systemeffektiva åtgärder

Åtgärder inom olika sektorer

Alla sektorer och samhällsområden måste bidra för att klimatmålen ska kunna nås. Klimatfärdplanen beskriver nuläget i länet och föreslår åtgärder inom sju områden:
 • Bebyggelse
 • Transporter
 • Industri
 • Jord- och skogsbruk
 • Markanvändning och bebyggelsestruktur
 • Regional produktion av förnybar och återvunnen energi
 • Länets direkta utsläpp och globala klimatpåverkan
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?