Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Klimatfärdplanen vägleder Stockholmsregionen i omställningen mot netto-noll klimatutsläpp. Den bidrar till att stärka genomförandet av RUFS 2050 på klimatområdet.

För att nå målet netto noll växthusgasutsläpp senast 2045 krävs att länets aktörer koordinerar sina insatser. Den regionala klimatfärdplanen fungerar som ett strategiskt verktyg i det arbetet. Den har tagits fram i nära samverkan med kommuner och andra aktörer.

Klimatmål i Region Stockholm

Klimatmålen för Stockholmsregionen är satta genom RUFS 2050 och det nationella klimatpolitiska ramverket:

Regionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045, och både de direkta och de indirekta utsläppen per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014. Samtidigt ska energianvändningen effektiviseras och energiproduktionen ska bli helt förnybar.

Klimatfärdplanens fem insatsområden

Klimatfärdplanen anger fem strategiska insatsområden för länets klimatarbete. De insatsområdena är:

 1. Formalisera och förstärk den regionala samverkan i klimatarbetet
 2. Driv på det internationella och nationella klimatarbetet
 3. Minska utsläppen inom transporterna och bebyggelsen
 4. Värna och stärk regionens konkurrenskraft
 5. Satsa på systemeffektiva åtgärder

Åtgärder inom olika sektorer

Alla sektorer och samhällsområden måste bidra om klimatmålen ska nås. Planen beskriver nuläge och lyfter förslag till åtgärder inom sju olika områden:

 • Bebyggelsen
 • Transporterna
 • Industrin
 • Jord- och skogsbruket
 • Markanvändningen och bebyggelsestrukturen
 • Den regionala produktionen av förnybar och återvunnen energi
 • Länets direkta utsläpp och globala klimatpåverkan

Organisation och samarbetspartner

Det finns en politisk beredning under tillväxt- och regionplanenämnden som bevakar regionala klimatfrågor och följer upp klimatfärdplanens implementering. Beredningen stöttas av klimatkansliet som inrättades 2019 på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Klimatfärdplanen har letts av tillväxt- och regionplaneförvaltningens ledningsgrupp och länets miljö- och samhällsbyggnadsråd. I en regional arbetsgrupp har följande organisationer funnits representerade:

 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Kommunerna i Stockholms län
 • Trafikverket Region Stockholm
 • Stockholms stad
 • Trafikförvaltningen, Region Stockholm
 • SLL Hållbarhet, Region Stockholm

Regionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045, och både de direkta och de indirekta utsläppen per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014, samtidigt som energianvändningen ska effektiviseras och energiproduktionen i länet ska bli helt förnybar. Dessa klimatmål är redan satta genom det nationella klimatpolitiska ramverket och RUFS 2050.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?