Hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

Inom Region Stockholms anslag kan projekt finansieras som bidrar till hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Stödet ska fungera som en hävstång för gemensamma strategiska kraftsamlingar mellan Region Stockholm och andra aktörer i regionen. Region Stockholm ska genom stödet vara en aktiv part för att verka för genomförandet av RUFS 2050 och andra för anslaget relevanta planer och program.

Förutsättningar för stöd

Stöd kan beviljas till kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Stöd kan även ges till projekt eller verksamhet som är av allmänt intresse för Region Stockholms område, Stockholms län, men inte till:

 • projekt av enbart lokal karaktär,
 • reguljär verksamhet som handhas av staten, Region Stockholm, en kommun eller någon annan,
 • eller som avser insatser som genomförts innan ansökan för stöd har inkommit till förvaltningen.

Stöd kan beviljas till projekt eller verksamhet inom Stockholmsregionen som avser driva en utvecklingsprocess som ligger i linje med vision, mål och ambitioner i RUFS 2050 samt regionala prioriteringar. Stöd kan också beviljas till verksamhet och projekt som avser att värna eller utveckla kusten och skärgården i Stockholmsregionen och är förenliga med att utveckla och värna natur- och kulturmiljö i linje med vision, mål och ambitioner i RUFS 2050 samt Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen.

Medfinansiering om högst 50 procent av projektets totala kostnad kan beviljas. Ansökan om projektstöd upp till 300 000 kronor hanteras av förvaltningen på delegation löpande under ett kalenderår. Ansökan om projektstöd överstigande 300 000 kronor beslutas av tillväxt- och regionplanenämnden löpande under ett kalenderår.

Insatsområden

Fyra strategiska insatsområden har identifierats och prioriterade insatser bör finnas inom dessa områden:

 • Stärk forskning och smart specialisering
 • Stärk utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
 • Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar
 • Underlätta för strategisk kompetensförsörjning

Under perioden 2021–2022 ska nedanstående typer av insatser särskilt prioriteras. Insatserna ska möta identifierade utmaningar och leda till förändring genom omställning och attraktionskraft. Insatserna ska ta avstamp i tydliga behov som uppstått i spåren av coronapandemin och bidra till snabb omstart för regionens näringsliv och till stärkt kompetensförsörjning.  

 • Insatser som främjar innovativa lösningar och affärsmodeller, inom främst forsknings- och innovationsföretag, besöksnäring och tillverkningsindustrin.
 • Insatser som bidrar till hållbar omställning och till att öka regionens resiliens och robusthet
 • Insatser för omställning av personal för att stärka kompetensförsörjningen, t ex. matchning och validering
 • Insatser som stärker utrikes födda och ungdomars ställning på arbetsmarknaden

Riktlinjer Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling (pdf)

Anvisning för finansiering av regional utveckling

Intresseanmälan 

Under bilagor till höger på sidan hittar du intresseanmälan.

Redovisa projekt

Redovisningen ska beskriva projektets genomförande och resultat, och det ekonomiska utfallet jämfört med ansökan. Till slutredovisningen ska en kort sammanfattning av projektet bifogas, som publiceras på sll.se. så att projektens resultat, slutsatser och erfarenheter sprids till berörda målgrupper inom Stockholmsregionen. Rekvirering av projektmedel sker enligt förvaltningens anvisningar vid beviljad ansökan.

Under bilagor till höger på sidan hittar du redovisningsblankett samt rekvisitionsblankett. 

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?