Från och med våren 2023 kommer Region Stockholm att arbeta med fasta utlysningsperioder för sina projektstöd. Det kommer bli enklare att planera för dig som söker och möjliggör en effektivare hantering från Region Stockholm. Det blir också tydligare om vad du kan söka medel för och när du förväntas få besked.

Utlysningar av projektstöd kommer ske två gånger om året. En gång under våren och en gång under hösten.

Du kan söka stöd för ett projekt inom de utpekade strategiska insatsområdena.

Det är inte möjligt att få projektstöd för ordinarie verksamhet, driftstöd eller stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag eller privatpersoner. Region Stockholms affärsutvecklingscheckar erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag.

Ja, du kan söka medfinansiering av Region Stockholm in i EU-program som ERUF och ESF+ utlysningar för programområden för Stockholms län när Region Stockholm har utlysningar som samsynkar med dessa utlysningar. 

Ansökan lämnas in via portalen Min Ansökan. I Ansökningsguiden finns närmare instruktioner för hur du går till väga för att lämna in din ansökan till Region Stockholm.  Beskriv ditt projekt så tydligt och konkret som möjligt, det ökar dina chanser att få ansökan beviljad.

Förutom frågor om ditt organisationsnummer, utbetalningssätt och kontaktuppgifter behöver du kunna svara på följande frågor:

 • Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
 • Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
 • Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
 • Vad förväntar du att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt?
 • Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar du att projektet uppnår på lång sikt?
 • Hur ska projektet organiseras och styras? 
 • Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
 • Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
 • Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta?

Du ska även fylla i en aktivitetsplan och din budget. Om du klickar på “i” till höger om frågorna får du mer information om frågan.

 • Budgetmall (detaljeradbudget) – I den ska det framgå hur du beräknat de faktiska projektkostnaderna.
 • Om ditt projekt kommer erbjuda varor eller tjänster till försäljning behöver vi en deklaration de minimis.
 • Medfinansieringsintyg (om fler aktörer medfinansierar)
 • Projektpitch om projektet

Du hittar bilagorna på vår hemsida; regionstockholm.se/projektmedel. 

Ja, man kan med fördel vara flera aktörer som söker projektstöd. Däremot måste det finnas en huvudprojektägare.  

Din ansökan bedöms utifrån ett antal kriterier. I ansökningsguiden kan du läsa om alla kriterier som bedöms.

När utlysningsperioden är slut handläggs ansökningarna. Om din ansökan uppfyller uppställda krav går den vidare i processen. I detta skede kan handläggare från Region Stockholm kontakta dig om kompletteringar. För stöd högre än 300 000 kronor fattas beslut i Region Stockholms utskott och nämnder antingen den 23 augusti eller den 31 augusti 2023 beroende på sökt fokusområde. För stöd under 300 000 kronor fattas beslut löpande, fr o m juni - augusti, av tjänsteorganisationen på Region Stockholms regionledningskontor.

Region Stockholm betalar ut endast stöd för upparbetade kostnader. Du ansöker om utbetalning vid de avstämningar som du lämnar in halvårsvis. I enstaka fall går det att ansöka om förskottsutbetalning.  

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?