Från och med våren 2023 kommer Region Stockholm att arbeta med fasta utlysningsperioder för sina projektstöd. Det kommer bli enklare att planera för dig som söker och möjliggör en effektivare hantering från Region Stockholm. Det blir också tydligare om vad du kan söka medel för och när du förväntas få besked.

Utlysningar av projektstöd sker ca två gånger om året. Höstens utlysning 2023 öppnar den 7e augusti.

Du kan söka stöd för ett projekt inom de sju utpekade strategiska insatsområdena. Du kan söka för antingen en förstudie eller för ett genomförande projekt. Mer information om våra insatsområden hittar du i vår Ansökansguide.

Företag kan inte söka projektmedel.

Är du ett företag som är intresserad av företagsutveckling utlyser Region Stockholm emellanåt affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten.

 

Ja, du kan med fördel söka medfinansiering in i EU-program som ERUF och ESF+ när det gäller projekt som rör Stockholmsregionen. Höstens utlysning är samsynkad till EU-programmens utlysningar både i tid och insatsområden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om deras utlysningar.  

Ansökan lämnas in via portalen Min Ansökan. I Ansökningsguiden finns närmare instruktioner för hur du går till väga för att lämna in ansökan.  

Förutom frågor om ditt organisationsnummer, utbetalningssätt och kontaktuppgifter behöver du kunna svara på följande frågor:

 • Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
 • Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
 • Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
 • Vad förväntar du att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt?
 • Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar du att projektet uppnår på lång sikt?
 • Hur ska projektet organiseras och styras? 
 • Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
 • Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
 • Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta?

Du ska även fylla i en aktivitetsplan och din budget. Om du klickar på “i” till höger om frågorna får du mer information om frågan.

I ansökan ska följande bilagor bifogas:

 • Mall ekonomiskverktygslåda (detaljeradbudget) där det framgår hur du beräknat era faktiska projektkostnader enligt beräkningsmodell
 • Minimis-deklaration
 • Medfinansieringsintyg (om fler aktörer medfinansierar)
 • Signeringsunderlag samt underlag som styrker firmatecknarrätt
 • Mall Projektpitch om projektet innehållande
 • Vid medfinansiering i EU-projekt ska samtliga obligatoriska underlag in till både Region Stockholm som det EU- finansierade projekt som tex riskanalys, inköp och upphandlingsplan o.s.v. Vid projekttyp samverkansprojekt behövs ett samverkansavtal.

  Du hittar bilagorna på regionstockholm.se/projektmedel

 

Ja, man kan med fördel vara flera aktörer som söker projektstöd. Däremot måste det finnas en huvudprojektägare.  

Din ansökan bedöms utifrån ett antal kriterier. I ansökningsguiden kan du läsa om alla kriterier som bedöms.

När ansökansperioden är slut kommer våra handläggare och sakkunniga gå igenom de inkomna ansökningarna. Under den här tiden kan vi höra av oss till dig och be dig komplettera ansökan.

Därefter kan din ansökan ta två vägar. Beslut om stöd under 300 000 kronor fattas av Region Stockholms utvecklingsdirektör via ett delegationsbeslut. För stöd högre än 300 000 kronor fattas beslut i våra utskott och nämnder den 24e och 25e oktober. Detta ger oss dessutom möjlighet att meddela Tillväxtverket vårt beslut för medfinansiering in i ERUF och ESF+.

Region Stockholm betalar ut endast stöd för upparbetade kostnader. Du ansöker om utbetalning vid de avstämningar som du lämnar in halvårsvis. I enstaka fall går det att ansöka om förskottsutbetalning.  

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?