Länets befolkning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tar fram både prognoser och långsiktiga bedömningar om befolkningsutvecklingen, så kallade framskrivningar. I menyn hittar den senaste befolkningsprognosen och den 22 februari presenteras befolkningsstatistiken för 2022.

Demografiska prognoser 

Region Stockholm gör årligen en befolkningsprognos för närmast kommande tioårsperiod, där fokus är att med så hög precision som möjligt beskriva den årliga utvecklingen. Prognosen görs för länet, länets kommuner, planområden och Region Stockholms basområden.

Prognoserna bygger på analyser av barnafödandet, dödligheten och flyttmönster för män och kvinnor i olika åldrar. Bostadsbyggnadsplaner samlas in för prognoserna på basområdesnivå, för bland annat sjukvårdens och kollektivtrafikens behov. Prognoserna används även som underlag till Region Stockholms budget- och verksamhetsplanering, beräkning av skatteutfall samt beräkning av antalet äldre och olika sjukdomsscenarier.

Framskrivningar

Framskrivningar är långsiktiga bedömningar om utvecklingen i regionen. De används i första hand för regional utvecklingsplanering, planering av transportinfrastruktur, trafikanalyser och för att se kommande bostadsbehov utifrån antagen befolkningsökning. Framskrivningar beskriver inte utvecklingen varje år och de siffror som redovisas på årsnivå är ett genomsnitt för hela perioden.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?