Klimatläget i länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under 2022 genomförde Region Stockholm en uppföljning av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Uppföljningen visar att utsläppen minskar inom vissa områden, men att ytterligare insatser krävs för länet ska nå netto-noll-utsläpp till år 2045.

Kräver årlig minskning med 12% 

Under 2022 tog Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholms län fram en koldioxidbudget för Stockholms län. Budgeten visar att utsläppen i Stockholmsregionen behöver minska med minst 12 procent per år från och med 2022 om länet ska kunna bidra till att nå Parisavtalets mål. Den visar också länets budget är förbrukad redan inom sju år om den nuvarande utsläppstakten fortsätter. Det skulle betyda att utsläppen av klimatgaser helt måste upphöra efter 2028.

Transporter står för de största utsläppen

De direkta utsläppen av växthusgaser i Stockholms län ligger runt 4 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Transportsektorn står för den största andelen direkta utsläpp (54 procent). Av dessa står personbilar för en stor andel (36 procent).

El- och fjärrvärme står för 17 procent av utsläppen. En stor del av utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn kommer från restavfall som förbränns, där cirka 30 procent består av fossila material. Det fossila materialet är främst olika plaster som inte har sorterats ut från restavfallet.

CO2e-utsläpp i Stockholms län 2020 specificerat på de sju största undersektorerna (SMHI, 2022)

Utsläpp från konsumtion behöver räknas in

Ett delmål i Klimatfärdplan 2050 är att utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. Idag mäts normalt bara de direkta utsläppen, det vill säga de utsläpp som skett inom länets gränser. För att mäta de totala utsläppen av konsumtion behöver man även räkna in de utsläpp som orsakas av vår konsumtion utanför länet. Statistik för att kunna mäta utsläpp från konsumtion är under utveckling, men de mätningar som finns redan nu indikerar att utsläppen från konsumtion är på runt 25 miljoner ton CO2e per år för Stockholmsregionen och är därmed långt större än de direkta utsläppen på runt 4 miljoner ton per år.

Viktigt för klimatarbetet framöver

  • Främja omställning till fossilfria drivmedel (inklusive elektrifiering) i transportsektorn och samtidigt hantera de utmaningar som följer (bland annat behovet av tillgänglig och hållbar energi).
  • Arbeta för att trygga en förnybar energiproduktion och genomföra insatser för att undvika effektbrist.
  • Främja övergången från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik.
  • Bidra till en mer cirkulär och fossilfri materialanvändning för att minska användningen av nya råvaror och energi, bland annat genom att i högre grad återvinna den plast som redan finns i omlopp.
  • Utveckla kunskapsunderlag och åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.
     

Rapport "Vart är kommunerna på väg"

Under 2022 genomfördes en studie om klimatarbetet i Stockholms läns 26 kommuner. Studien genomfördes som en del i uppföljningen av Klimatfärdplan 2050. Syftet var att skapa en övergripande bild över hur kommunerna arbetar med att minska sin klimatpåverkan. 

Studien visar att nästan alla kommuner i Stockholms län har en klimatstrategi. Att uppnå netto-noll växthusgasutsläpp är ett vanligt förekommande mål hos kommunerna. För att uppnå klimatneutralitet presenterar många kommuner strategier och åtgärder inom framför allt transport, bebyggelse och konsumtion.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?