Cykelstudier

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Digital trafikinformation för cykel

I januari 2023 presenterade Region Stockholm en förstudie som lyfter behovet av digital trafikinformation för cyklister. Studien visar hur digital trafikinformation används i Stockholms län idag och lyfter fram goda exempel från andra platser, både nationellt och internationellt.

Rapporten föreslår ett antal åtgärder som kan bidra till ökad cykling i Stockholms län, bland annat en reseplanerare för cykel med uppdaterade realtidsdata om vägförhållanden.

Stråkstudier av regionala cykelstråk

För att effektivisera och påskynda utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet har Region Stockholm genomfört sju stråkstudier i samarbete med länets kommuner och Trafikverket. 

Potentialstudie: Cykla till jobbet på 30 minuter

Region Stockholm genomförde en potentialstudie under 2019 för att undersöka vilka möjligheter som finns för arbetspendling med cykel i Stockholmsregionen. Studien utgick från frågeställningar som; Hur många invånare i länet kan cykla till jobbet inom 30 minuter? Skiljer sig resultatet mellan olika kommuner? Vilka stråk i länet har störst potential att öka andelen cyklister?

Studien visar att med den nuvarande infrastrukturen kan cirka hälften av länets  förvärvsarbetande invånare cykla till jobbet inom 30 minuter redan idag. Om det fanns ett heltäckande cykelvägnät skulle nära 70 procent av länets invånare kunna cykla till jobbet inom en halvtimme. 

Potentialstudie: cykla till jobbet på 30 minuter

Trafiksignalstudie

Region Stockholm genomföde en trafiksignalstudie under 2019 för att öka kunskapen om hur trafiksignalerna i cykelvägnätet påverkar cyklister och trafik. I studien kartlades alla  trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet sett till utformning och omloppstider.

Resultatet visar att dagens utformning av trafiksignaler kan öka restiden för cyklister med så mycket som en fjärdedel. Studien presenterar flera åtgärder som kan underlätta för cykeltrafiken, bland annat att trafiksignaler slår om till grönt automatiskt.

Trafiksignalstudie

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?