Läget i Stockholmsregionen - uppföljning av RUFS 2019

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har i uppdrag att årligen följa upp RUFS 2050. Den senaste uppföljningen är den första som följer upp RUFS 2050. Utvecklingen av delmålen är övervägande positiv. I en internationell jämförelse står sig också Stockholmsregionen stark. Regionen har fortsatt stora utmaningar vad gäller bostadsförsörjning, kompetensförsörjning, trafikplanering, regional tillväxt och klimatarbetet.

Rapporten Läget i Stockholmsregionen är uppbyggd utifrån fyra delar som beskriver och analyserar olika aspekter av läget i Stockholmsregionen. Tillsammans utgör dessa delar en grund för de prioriteringar år 2020–2021 som presenteras.

Mål och delmål i RUFS 2050

Uppföljningen av målen i RUFS 2050 indikerar en övervägande positiv utveckling bland annat för luftkvalitet, trafikbuller, medellivslängd, förvärvsfrekvensen, elever som får gymnasieexamen, tillgång till bredband, utsläpp av växthusgaser, andel förnybar energi samt hushållsavfall. Uppföljningen visar också att det finns ett antal utmaningar, bland annat när det gäller bostadsförsörjning, trafikplanering, kompetensförsörjning, regional tillväxt, trygghet samt inom klimatområdet (energianvändning och materialåtervinning).

Pågående insatser inom regionala prioriteringar

De nio regionala prioriteringarna i RUFS 2050 ska skapa handlingskraft
kring det som är mest angeläget att arbeta med ur ett regionalt perspektiv
under planens giltighetstid 2018–2026. En kartläggning och analys har
gjorts av de insatser som var aktiva år 2019. Totalt identifierades 94 insatser för genomförandet av de regionala prioriteringarna.

De regionala prioriteringarna rör frågor där flera olika aktörer äger rådighet
över nödvändiga beslut och åtgärder. Eftersom ingen enskild aktör har rådighet över alla de beslut och åtgärder som krävs är samverkan och helhetsperspektiv från aktörerna en kritisk framgångsfaktor. Här behövs ytterligare förutsättningar skapas för samhandling och ett samlat regionalt genomförande av de regionala prioriteringarna.

Hög placering i internationell jämförelse

I de elva index och rankningar som redovisas är det påtagligt hur högt
Stockholmsregionen placerar sig i en internationell jämförelse. I de flesta
fall placerar sig Stockholmsregionen i den högsta 10-percentilen.

Länet utmärker sig främst inom två RUFS-mål: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp och En ledande tillväxt- och kunskapsregion.

Det som bidragit till Stockholmregionens höga placering inom dessa målområden är främst det faktum att länet är framstående inom innovation, har hög utbildningsgrad, en makroekonomisk stabilitet samt är framstående inom grön ekonomi och indikatorer kopplade till miljö och resiliens (dock inte resiliens i infrastruktursystemet).

Samtidigt presterar inte Stockholmsregionen lika bra när det kommer till koldioxidutsläpp, vilket således kan betraktas som ett av regionens utvecklingsområden.

Hållbar utveckling i förhållande till Agenda 2030

Med Sveriges relativa höga levnadsstandard har Stockholmsregionen generellt ett bra utgångsläge för hållbar utveckling inom samtliga hållbarhetsmål jämfört med andra delar i världen. Stockholmsregionens utveckling utifrån delmålen i RUFS 2050 indikerar en övervägande hållbar utveckling:

  • Tolv indikatorer visar en positiv utveckling som bedöms bidra till
    måluppfyllelse för 13 globala hållbarhetsmål.
  • Nio indikatorer visar varken positiv eller negativ utveckling som bidrar till måluppfyllelse för tio globala hållbarhetsmål.
  • Fyra indikatorer visar en negativ utveckling som bedöms vara en
    risk för måluppfyllelse för nio globala hållbarhetsmål.

Region Stockholms prioriteringar för 2020–2021

Baserat på de fyra delanalyser som gjorts är det Region Stockholms bedömning att utmaningarna inom bostadsförsörjning, trafikplanering och kompetensförsörjning behöver ett förstärkt regionalt fokus år 2020–2021 för att skapa långsiktiga förutsättningar för regional tillväxt.

  • Bostadsförsörjning är viktigt för den regionala tillväxten, det finns behov av bostäder till den arbetskraft som behövs för den regionala tillväxten. Samtidigt ska det skapas attraktiva livsmiljöer för alla invånare i Stockholmsregionen.
  • Trafikplaneringen är viktig för regional tillväxt både utifrån Stockholmsregionens internationella tillgänglighet och för att invånarna ska kunna ta sig till och från arbete på ett hållbart sätt.
  • Kompetensförsörjning är viktig för den regionala tillväxten. 
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?