Demografiska prognoser 2018

Befolkningsprognosen för Stockholms län presenteras 13 november tillsammans med flera andra rapporter. Här följer ett sammandrag av innehållet.

Länsprognosrapport Stockholms län – Huvudrapport:
- Folkmängden i Stockholms län fortsätter att öka – från dagens 2 308 100 personer till 2 652 200 personer år 2027 och 3 327 200 personer år 2060.
- Flyttningsnettot gentemot utlandet minskar på sikt.
- Allt färre ska försörja fler. Den demografiska försörjningskvoten ökar, dvs befolkningen yngre eller äldre än 20–64 år. Kvoten ökar från 0,66 år 2017 till 0,68 år 2027 och till 0,81 vid prognosperiodens slut. Det betyder att allt färre ska försörja allt fler.
- Andelen äldre väntas öka i 2060-perspektiv. Bidragande faktorer är 1990-talets babyboom och de senaste årens (sedan 2000) höga inrikes och utrikes inflyttning av unga vuxna. Det ger en ökning av 80+ med ca 275 000 personer fram till 2060. I prognosen fram till 2050 förra året så ökade 80+ med ca 150 000 personer.

Utvecklingen av äldre

Läs rapporten i sin helhet

Kommunprognoser Stockholms län 2018–2027
- Sundbyberg och Upplands-Bro ökar relativt mest fram till 2027 – med över 30 procent.
- Danderyd ökar minst, 2–3 procent
- I absoluta tal ökar, förutom Stockholms stad, Huddinge och Järfälla mest – med över 22 000 personer

Läs rapporten i sin helhet

Inrikes flyttare till och från Stockholms län och deras egenskaper,2015–2017
- Under åren 2015–2017 hade Stockholms län ett sammanlagt inrikes flyttöverskott på knappt 10 000 personer.
- Nettoutflyttningen av födda i Stockholms län var knappt -22 000 och bestod av unga vuxna som flyttar till studier, och yngre barn som flyttar med till föräldrarnas födelselän.
- Nettot av födda i övriga Sverige var +20 000 personer
- Nettot av utrikes födda var knappt +12 000 personer
- Nästan två av tre inflyttare hade en eftergymnasial utbildning
- 70 procent av inflyttarna var förvärvsarbetande, något färre av utflyttarna
- Bland inflyttarna finns fler i lägre inkomstklasser eftersom de vanligen är yngre
- Utrikesfödda inflyttare hade de lägsta inkomsterna och födda i övriga Sverige de högsta

Läs rapporten i sin helhet

Kommunernas bostadsbyggnadsplaner Stockholms län 2018 - 2027/2030
- Kommunernas bostadsbyggnadsplaner för 2018 - 2030 omfattar totalt 313 584 nya bostadslägenheter, vilket är något färre än förra året.
- Under 40-årsperioden 1978 till och med 2017 har det färdigställts ca 310 000 lägenheter genom nybyggnation i länet.
- I absoluta termer är Stockholm den kommun det planeras flest nya bostäder i, 98 000 fram till 2030. Detta är nästan en tredjedel av alla planerade bostäder i länet. Därefter följer Nacka, Täby och Huddinge som alla har mellan 18 000 och 20 000 planerade lägenheter under perioden. Tillsammans står dessa fyra kommuner för nästan hälften av länets planerade bostäder.
- Andelen mindre lägenheter som byggs har ökat något de senaste åren och av de lägenheter som färdigställdes under 2015 - 2017 i länet var ca 6 av 10 lägenheter två rum eller mindre.
- Den vanligaste nybyggda lägenheten är 2 rum och kök både när det gäller bostadsrätter och hyresrätter.

Läs rapporten i sin helhet

Bostadsbyggnadsplaner i Stockholms län från ca 2017 och framåt, insamlade från källor på Internet
- Publicerad information jämförs med, kompletterar och utvärderar de insamlade planerna till basområdesprognoserna.

Läs rapporten i sin helhet

Bostadsplaner och rapporterat utfall för kommuner och basområden 2011–2016
- Antalet bostäder som planerats på basområden men ej färdigställs uppgår till 12 682 och antalet som färdigställs utan att vara planerat på ett basområde uppgår till 12 589. Detta innebär att byggplanernas antagande håller en relativt stabil nivå för länet som helhet.
- På kommun- och basområdesnivå däremot framgår skillnader mellan planer och färdigställande vilket kan medföra att länets prognostiserade befolkningstillväxt inträffar i andra delar av regionen än förväntat.
- Detta kan i synnerhet påverka SLL:s planering av brukarnära verksamheter där man behöver god tillgänglighet till sjukvård, mödra- och barnhälsovård och kollektivtrafik.

Läs rapporten i sin helhet

Kvinnor i barnafödande åldrar och deras fruktsamhet 2017
- I alla kommuner i länet samt i alla stadsdelsnämnder i Stockholms stad har den summerade fruktsamheten minskat sedan runt år 2010. Det summerade fruktsamhet har minskat mellan år 2010 och 2017 i alla län.
- Utvecklingen har gått mot ett mer likriktat barnafödande. Det har blivit vanligare med två barn och mindre vanligt med fyra eller flera barn.
- Endast 39 procent av barnen som föddes i länet år 2012 var kvarboende i samma fastighet fem år senare. Under femårsperioden flyttade 31 procent av barnen inom kommunen, 20 procent flyttade till annan kommun i länet och 10 procent flyttade ut från länet.

Läs rapporten i sin helhet

Hushållsstrukturen i Stockholms län - en registerstudie
- Under mer än 20 års tid har det inte funnits någon heltäckande statistik över hushållstyper och hushållens boende att tillgå. Sista Fob:en gjordes 1990. Denna registerstudie är en start på betydelsefull rapportering, men pga bortfall i hushållsregister och lägenhetsregister kan inte uppgifterna ses som helt tillförlitliga ännu.

Läs rapporten i sin helhet

Modellutveckling 2018: UCM - Unobserved Component Model
- En rapport om en ny modell för inrikes inflyttning på kommunnivå. Med anledning av de svaga sambanden som regressionsmodellerna visat mellan nybyggda bostäder och inrikes inflyttning, och de osäkra byggplanerna, så har man i stället gått över till tidsserieanalysens Unobserved Component Model (UCM).

Läs rapporten i sin helhet

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?