Så arbetar vi med hållbar regional utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar för en hållbar utveckling i Stockholms län. Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Det finns en långsiktig plan fram till år 2050 för att göra livet bättre för alla som bor, verkar och vistas i regionen.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Långsiktig plan fram till 2050

Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan sträcker sig fram till år 2050. Arbetet med regional utveckling genomsyras av sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsmål för att vara en attraktiv region för medborgare och näringslivet. Planen har tagits fram i samarbetsuppdrag tillsammans med flera aktörer som kommuner, myndigheter och länsstyrelser. Syftet med planen är att skapa bra förutsättningar för tillväxt och skapa attraktiva livsmiljöer.

Region Stockholms arbete med regional utveckling delas in i två huvudområden:

  • fysisk regionplanering
  • tillväxt 

Båda områdena hänger nära ihop. Den rumsliga och fysiska planeringen har en avgörande betydelse för tillväxten inom regionen. Tillväxten möjliggörs av var framtidens arbetsplatser lokaliseras, hur näringslivet utvecklas, vilka färdmedelsval som görs och hur invånare mår och möts.

Region Stockholm har tagit fram en regional utvecklingsplan för Stockholms län, Rufs 2050. Den är vägledande för Region Stockholms egna verksamhet samt för kommunerna i länet. Planen beskriver den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till år 2050.

Utvecklingsplaner och strategier

För att skapa tydlighet och riktning kring vilka insatser som behövs på olika områden tar Region Stockholm fram utvecklingsplaner och strategier. Planerna och strategierna är vägledande för kommuner, länsstyrelsen, myndigheter, näringsliv och den egna verksamheten. Planerna tas fram i nära samverkan med varandra. För att säkerställa att viktiga perspektiv finns med genomförs öppna remissomgångar.

Påverkansarbetet

Region Stockholm har i uppdrag att representera Stockholms läns intresse i olika sammanhang. En samordnad regional representation är viktigt för att påverka på nationell och internationell nivå. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner.

Underlag och rapporter

Stockholms läns befolkning växer och utvecklas i en snabb takt. För att a förstå länets utmaningar behövs relevanta och pålitliga underlag. Region Stockholm tar fram underlag som rapporter, demografiska prognoser, framskrivningar, statistik och kartor. Materialet är tillgängliga verktyg för alla länet aktörer. .

Här hittar du alla tillgängliga underlag och verktyg

Uppföljning

Mål och prioriterade insatser i styrande dokument följs upp regelbundet för att utvärdera det genomförda arbetet. Uppföljningarna är viktiga verktyg för länets beslutsfattare, kommuner, länsstyrelser och myndigheter som genomför och planerar sin verksamhet.

Här kan du läsa mer uppföljning inom området regional utveckling

Bidrag och stöd

En metod för att främja regional utveckling är stöd till näringsliv och organisationer som vill göra insatser. Region Stockholm avsätter pengar samt fördelar även medel från Tillväxtverket.

Läs mer om bidrag inom regional utveckling

Samverkan

Kommuner, myndigheter, näringsliv, akademin och ideella organisation är viktiga aktörer. Region Stockholm samverkar i projekt och insatser för att uppnå bästa möjliga effekt. 

Internationellt

Genom att synas och agera på den internationella arenan, t.ex inom EU, kan Stockholms län tillsammans med andra regioner med liknande förutsättningar samarbeta kring prioriterade områden. Region Stockholm har även i uppdrag att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Läs mer om strukturfondspartnerskapet här.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?