Så arbetar vi med hållbar regional utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm ansvarar för att leda och samordna arbetet för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Vår vision är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Vi gör det tillsammans!

Stockholmsregionen är en dynamisk plats där kommuner, myndigheter, näringsliv, högskolor och universitet och ideella organisationer arbetar tillsammans för att nå visionen om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Region Stockholm spelar en central roll i att samordna olika aktörer och driva på arbetet för en hållbar utveckling i hela länet.

Vår uppgift

Region Stockholm har ett viktigt uppdrag. Vi leder arbetet med att ta fram en långsiktig regional utvecklingsplan som alla aktörer kan enas kring och arbeta utifrån. Vi samordnar de olika aktörernas arbete, skapar mötesplatser och nätverk, och ansvarar för att följa upp utvecklingsarbetet.

Det regionala utvecklingsansvaret är lagstadgat i lagen om regionalt utvecklingsansvar och regleras i förordningen om regionalt tillväxtarbete.

Långsiktig plan fram till 2050

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen tar sikte på år 2050. Hållbarhet är ledordet och vi strävar efter att Stockholmsregionen ska vara en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare. Planen är ett verktyg som ger alla aktörer goda förutsättningar att arbeta i en gemensam riktning för hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer i hela Stockholms län. 

Fysisk regionplanering och hållbar tillväxt

Vårt arbete inkluderar fysisk regionplanering och hållbar tillväxt. , två områden som är nära sammanlänkade.  Den fysiska planeringen påverkar var arbetsplatser och bostäder byggs, hur transportnätet utvecklas och var mötesplatser skapas. Hållbar tillväxt handlar om att det skapa en balans mellan ekonomisk tillväxt, social välfärd och miljöhänsyn för att säkerställa en god livskvalitet utan att äventyra framtidens resurser.

Planer, strategier och öppna remisser

För att skapa tydlighet och riktning för vilka insatser som behöver göras på olika områden tar Region Stockholm fram planer och strategier som är vägledande för kommuner, myndigheter, näringsliv och för den egna verksamheten. Genom öppna remisser säkerställer vi flera perspektiv och skapar tydlighet och riktning i arbetet.

Rapporter, statistik och analys

Stockholmsregionen är i ständig förändring. Befolkningen växer och länet utvecklas i snabb takt. För att förstå och kunna hantera utmaningarna behöver vi pålitlig kunskap. Därför tar vi regelbundet fram demografiska prognoser, statistik, analys och kartor som är tillgängliga för alla i länet. 

Påverkan på nationell och internationell nivå

Region Stockholm representerar Stockholmsregionens intressen både nationellt och internationellt. Genom samordnad regional representation har vi möjlighet att påverka som beslut som påverkar vår region och samarbeta med andra aktörer i olika frågor.

Uppföljning 

För att mäta framstegen och säkerställa att vi når våra mål följer vi regelbundet upp och utvärderar arbetet. Uppföljningarna är även ett viktigt verktyg för länets beslutsfattare, kommuner, länsstyrelser och myndigheter i planeringen och genomförandet av sin verksamhet.

Stöd och bidrag

Region Stockholm stöder näringsliv och organisationer som främjar positiv utveckling i länet genom att tillhanda hålla finansiellt stöd, både genom egna medel och fördelning av medel från Tillväxtverket.

Internationellt samarbete och nätverk

Genom att delta aktivt i internationella sammanhang kan vi samarbeta med andra regioner och dra nytta av varandras erfarenheter. Region Stockholm har även specifika samverkansarenor och nätverk för olika områden, som besöksnäringen, klimatfrågor och kompetensförsörjning.

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF+) har det bildats åtta så kallade strukturfondspartnerskap i Sverige, där Region Stockholm ansvarar för ett av dessa.

Region Stockholm samordnar följande samverkansarenor:

  • Besökskraft Stockholmsregionen
  • Klimatarena Stockholm
  • Kompetensarena Stockholm
  • Samverkansmöten och dialog i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan
  • Nätverk för regionala stadskärnor
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?