Grönstruktur

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Naturen är en viktig del av Stockholmsområdets karaktär och attraktion. I den regionala utvecklingsplaneringen används begreppet regional grönstruktur för att beskriva en sammanhängande väv av grönska, mark och vatten. I länet finns tio gröna kilar.

De tio gröna kilarna är stora sammanhängande grönområden som sträcker sig från den omgivande landsbygden in mot Stockholms centrum. Denna struktur gör att det aldrig är långt till naturen för Storstockholms invånare och kilarna skapar goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv nära bebyggelsen.

Kilarna behöver kopplas ihop med den lokala grönstrukturen. Den lokala grönstrukturen finns inom och i nära anslutning till bebyggelse, som parker, bostadsnära natur- och grönområden eller annan grönska mellan hus.

Grönstrukturen fyller många olika funktioner

Grönstrukturen i regionen fyller många funktioner – både ekonomiska, ekologiska såväl som sociala och estetiska. Genom sin sammanhängande form och storlek erbjuder den regionala grönstrukturen kvaliteter och funktioner som mindre områden inte har, exempelvis tystnad, rik biologisk mångfald och viktiga klimatutjämnande och hälsofrämjande ekosystemtjänster såsom vattenrening, temperaturreglering, luftrening och naturupplevelser.

Region Stockholm arbetar med att samordna och utveckla ett gemensamt regionalt arbete bl a i mark- och vattenfrågor. Att utveckla, skydda och tillgängliggöra den storstadsnära naturen och ta fram kunskapsunderlag för att hantera regionala utmaningar är andra arbetsuppgifter som Region Stockholm har.

Region Stockholm har tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och 23 av länets kommuner tagit fram programmet "Aldrig långt till naturen – Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen" . Programmet syftar till att ge ett varaktigt skydd för de mest värdefulla tätortsnära naturområdena i regionen. I programmet föreslås ett 70-tal områden få skydd som kultur- eller naturreservat.

Länsstyrelsen Stockholm har också tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.  Begreppet grön infrastruktur förklarar att naturen hänger ihop genom ekologiska processer i hela landskapet. 

Planering av grönområden ska ske integrerat med annan markanvändning, särskilt med planering av bebyggelse och transporter. Den regionala grönstrukturen är ett mellankommunalt planeringsområde och det pågår mellankommunal samverkan i regionens gröna kilar.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?