Fordonsdalen

Fordonsdalen Stockholm ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem.

Nyheter i korthet om Fordonsdalen

Ny rapport och webbinarium "Fordonsindustrins framtida behov"

Hur kan regionens aktörer stötta fordonsindustrins konkurrenskraft i utvecklingen mot ett hållbart transportsystem? Branschöverskridande samarbeten, erfarenhetsutbyte, kompetensväxling och fler test- och demonstrationsprojekt för att öka innovationstakten är några nyckelfaktorer enligt företagen själva. Det framgår av rapporten ”Fordonsindustrins framtida behov. En färsk kartläggning av små- och medelstora företag presenterades 16 juni på ett webbinarium. Läs nyheten i sin helhet här

Stockholmsregionen -  morgondagens globala hotspot inom AutoTech?

Inom ramen för projektet Fordonsdalen Stockholm har det genomförts ett arbete med att kartlägga Stockholmsregionens små och medelstora företag inom IT- och telekombranschen och hur de kopplar an till fordonsindustrin idag. Syftet med studien har också varit att visa hur de kommer att påverka fordonsindustrins utveckling framåt. Rapporten slår bland annat fast att Sverige redan idag är starkt inom både IT- och fordonssektorn. Fordonsindustrins digitalisering innebär ytterligare möjligheter för Stockholmsregionen att stärka sin konkurrenskraft genom att det framväxande klustret inom AutoTech.

Det finns starka kopplingar mellan fordon och IT, och detta kommer att öka i och med att fordonsindustrins värdekedja förändras. Framtidens fordonsbransch blir mer och mer IT-driven, och hos inkubatorerna i Stockholmsregionen finns redan idag flera innovativa start-ups som kombinerar fordon och IT på helt nya sätt. Det finns en hög kompetens inom Stockholmsregionen när det kommer till IT- och telekomsektorn  och vi tror det finns goda möjligheter för Stockholmsregionen kan bli ett starkare globalt kluster där fordonsindustrin möter IT-Telekomsektorn. En satsning på AutoTech ligger också mycket väl i linje med Region Stockholms strategi inom smart specialisering  säger Daniel Hallencreutz, PhD och Senior rådgivare WSP som ansvarat för kartläggningen.

Läs rapporten här

Stockholmsregionen kraftsamlar kring fordonsindustrin

Fordonsdalen React – ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm, KTH och Kista Science City har beviljats 11 658 519 SEK från React EU. Projektet omsluter totalt 15,7 miljoner SEK och pågår mellan juli 2021 och oktober 2023. Läs nyheten "Stockholmsregionen kraftsamar kring fordonsindustrin" i sin helhet till höger (PDF). 

Genomförd workshop ”Hur mår fordonsindustrin i Stockholmsregionen?”

Fordonsdalenprojektet genomförde nyligen en digital workshop tillsammans med en rad externa personer som på något sätt verkar inom fordons eller transportområdet. Syftet var att presentera och diskutera slutsatser från de pågående kartläggningarna Fordonsdalen Stockholm genomför.
 
KTH har påbörjat en behovsinventering av regionens fordonsindustri för att få en bild av industrins och små och medelstora företags kommande utmaningar i ett 5–10 årsperspektiv. En av Stockholmsregionens styrkor är IT- och Telekombranschen och branschen väntas få en ökande roll i transportekosystemet och framtidens fordonsindustri. Konsultföretaget WSP har på uppdrag av Fordonsdalen Stockholm parallellt genomfört en mindre kartläggning av små och medelstora företag inom IT- branschen.

Vad säger arbetsgruppen på KTH om de resultat som framkommer i kartläggningen?

Hur mår små och medelstora företag inom regionens fordonsindustri? Vi tar temperaturen och hör mer om det som presenterades på workshopen. Läs mer i artikeln till höger. 

Fordonsdalens Forskarskola beviljas stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden  

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) har beviljat 400 000 kronor för förstudieansökan ”Fordonsdalens Forskarskola”. Region Stockholm och KTH är medfinansiärer och KTH projektägare. Förstudien ska pågå augusti 2021-mars 2022.

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Region Stockholm vill etablera Fordonsdalens Forskarskola. Syftet är att bidra till att skapa strukturella förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt av fordonsindustrin genom att påskynda fordonsindustrins teknik- och klimatomställningar för ökad konkurrenskraft. Ladda ned din PDF till höger på den här sidan.

Samarbete mellan Region Stockholm och KTH

Projektet Fordonsdalen Stockholm är ett samarbete mellan Region Stockholm och KTH. Målet är att utveckla fordonsindustrin i regionen samt säkra dess tillväxt och internationella konkurrenskraft.

Fordonsdalen ska bidra till:

 • Nationell utveckling av fordonsindustrin
 • Ökad tillgänglighet till den gemensamma forsknings- och innovationskapaciteten
 • Etablering av ett interregionalt samarbete i hela Fordonsdalen

Fordonsindustrin är viktig för regionen och för Sverige

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och den enskilt största exportsektorn i Sverige.  En tredjedel av alla anställda inom fordonsindustrin finns i Stockholmsregionen och i Östra Mellansverige och påverkar därmed Sveriges sysselsättning och landets ekonomi.

Samhällsförändringar påverkar transportsystem och fordon

Det sker en rad förändringar i samhället inom exempelvis demografi, klimat, ekonomi och teknologi. Det pågår urbaniseringstrend inte minst i storstadsregioner som Stockholm. Det påverkar sätt att planera samhället, transportsystemet och infrastruktur. Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att klara det krävs omställning av transportsektorn och av fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står inför ett vägskäl

Det sker en snabb teknisk utveckling inom fordonsindustrin som exempelvis självkörande fordon, elektrifiering och digitalisering.  

Omställningen av fordonsindustrin sker på ett antal nivåer vilket kräver både kompetensskifte och kompetensväxling. Det bidrar till möjligheter och utmaningar både för mindre företag som inte hinner följa utvecklingen till större företag som har potentialer att växa inom fordonsindustrin och som missar möjligheterna.

Projektet Fordonsdalen Stockholm ska:

 • Etablera Fordonsdalen 
  Fordonsindustrin i regionen visar vägen och stärker industrin nationellt och internationellt
 • Utveckla en bred stärkande samverkansorganisation för hela Fordonsdalen
  Mobilisera oss och ha enad röst
 • Bidra till ökad kapacitet för små- och medelstora företag 
  Omställningsförmåga för utveckling av produkter, produktionsmetoder och affärsmodeller
 • Utveckla samverkansmodeller och demonstrationer i regionen 
  Bidra till konkret utveckling, lokalt samarbete lokalt och demonstrationer
 • Öka tillgängligheten till den gemensamma forsknings- och innovationskapaciteten inom fordonsområdet
 • Utveckla tillgänglighet till testarenor, pilotdemonstrationer och samverkansmodeller för hela Östra Mellansverige. 

Fordonsdalen i Stockholm och Östra Mellansverige

Under 2019 genomförde Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med regionerna i Östra Mellansverige en förstudie kring Fordonsdalen. Rapporten tydliggjorde att det finns två dominerande regioner för fordonsindustrin; Västra Götaland och Östra Mellansverige. Ta del av rapporten som finns i PDF till höger på den här sidan (öppnas i nytt fönster).

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?