Befolkningsprognos för Stockholms län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tar regelbundet fram befolkningsprognoser och framskrivningar för länets utveckling. Här kan du ta del av och utforska den senaste befolkningsprognosen i vårt interaktiva verktyg och även ladda hem statistiken till din dator.

Sammanfattning

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från 2 415 139 den 31 december 2021 till cirka 2 620 800 den 31 december 2031. Det innebär alltså en folkökning på omkring 206 000 eller 9 procent. Folkökningen drivs främst av att det beräknas födas fler barn än det avlider personer men även flyttningarna bidrar positivt till folkökningen. Största procentuella förändringen sker bland personer som är 80 år eller äldre som beräknas öka med 56 procent fram till slutet av 2031. I antal räknat ökar Stockholms stads folkmängd mest, men ser man till procentuell folkökning beräknas den bli som störst i Sundbyberg följt av Nykvarn och Upplands bro.

Metod och data

För metodbeskrivning klicka här

För excelfil med data för 2022-2031 för kommunerna och utblick 2060 för länet klicka här 

För excelfil med data för 2022-2031 för planområden grupperade efter ålder klicka här

Demografiska prognoser och framskrivningar

Region Stockholm tar fram både långsiktiga bedömningar om utvecklingen, så kallade framskrivningar, och demografiska prognoser. 

Framskrivningar och demografiska prognoser fyller olika funktioner. De tas även fram på delvis olika sätt och därför kan också resultaten ibland skilja sig åt.

Demografiska prognoser 

Region Stockholm gör årligen en befolkningsprognos för närmast kommande tioårsperiod, där fokus är att med så hög precision som möjligt beskriva den årliga utvecklingen. Prognosen görs för länet, länets kommuner, planområden och Region Stockholms basområden.

Prognoserna bygger på analyser av barnafödandet, dödligheten och flyttmönster för män och kvinnor i olika åldrar. Bostadsbyggnadsplaner samlas in för prognoserna på basområdesnivå, för bland annat sjukvårdens och kollektivtrafikens behov. Prognoserna används även som underlag till Region Stockholms budget- och verksamhetsplanering, beräkning av skatteutfall samt beräkning av antalet äldre och olika sjukdomsscenarier.

Framskrivningar

Framskrivningar är långsiktiga bedömningar om utvecklingen i regionen. De används i första hand för regional utvecklingsplanering, planering av transportinfrastruktur, trafikanalyser och för att se kommande bostadsbehov utifrån antagen befolkningsökning. Framskrivningar beskriver inte utvecklingen varje år och de siffror som redovisas på årsnivå är ett genomsnitt för hela perioden.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?