Validering av kompetens

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I Stockholms län har validering länge varit ett verktyg inom utbildningssystemet och arbetsmarknadspolitiken men det saknas en gemensam helhetssyn inom området. Region Stockholms roll är att i ett första steg skapa ett hållbart valideringsarbete i länet genom att etablera effektiva strukturer tillsammans med olika aktörer.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs om bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

I rollen som regionalt utvecklingsansvarig kommer Region Stockholm i arbetet med validering att:

  • Ta en proaktivt strategisk roll för att underlätta etablerandet av gemensamma strukturer
  • Förankra det regionala utvecklingsarbetet hos berörda aktörer och nätverk för att kunna driva en gemensam strategisk inriktning.
  • Utgå från de befintliga strukturer som redan finns för att stärka existerande nätverk och addera validering som ytterligare ett verktyg i arbetet. Behovet av struktur och stöd ser olika ut i olika skeden i processen, i olika delar av länet och inom olika typer av validering.
  • Rikta in arbetet på specifika bristyrken eller branscher.
  • Synliggöra nyttan utåt mot valideringens olika aktörer.
  • Bidra med innehåll till analyser och prognoser i arbetet med Kompetensarena Stockholm.

Förutom att delta i projektet Valideringslyft fokuserar Region Stockholm just nu på att integrera valideringsfrågorna i Stockholmsregionens kompetensråd och i Kompetensarena Stockholm där frågan lyfts i de branschspecifika regional kompetensråden. Läs mer om komptensrådet och Kompetensarenan under länkar.

Valideringslyft

Valideringslyft är ett projekt där regioner, myndigheter och intresseorganisationer på lokal, regional och nationell nivå just nu samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

Kvalitetskriterier och indikatorer för kartläggningsverktyget som ska identifiera styrkor och utvecklingsområden bildar regionala utvecklingsplaner. Efter prioritering är målet att genomföra delar av dessa. Projektet avslutas december 2022. Läs mer om projektet under länkar.

Validering av undersköterskor för skyddad yrkestitel

Från juli 2033 blir titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Alla som arbetar som, och vill arbeta som, undersköterska kommer att behöva ansöka om bevis hos Socialstyrelsen. För att behålla titeln går det att mellan juli 2023 och fram till juni 2033 att validera reell kompetens mot betyg. Alla som är tillsvidareanställda den 1 juli 2023 får behålla sin titel fram till juni 2033. Från den 1 juli 2023 blir det möjligt att ansöka om beviset hos Socialstyrelsen.

Mer information hos Socialstyrelsen
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Mer information hos Region Stockholm
Undersköterskor får skyddad yrkestitel (regionstockholm.se)

Bakgrund

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att företag ska kunna växa, utvecklas och för att skapa en attraktiv arbetsmarknad. Inom regionen är validering ett utpekat fokusområden inom kompetensförsörjning.

I RUFS 2050 arbetar vi mot målet ”En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region” och prioriteringar ”Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden” och ”Stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier och arbete”.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?