Pilotprojekt Teknikcollege

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar. Pilotverksamheten ska etablera ett delregionalt Teknikcollege i Stockholms län. Piloten pågår i tre år och finansieras av Region Stockholm, Huddinge kommun samt Södertälje kommun.

Fokus i dagsläget är att ta fram yrkesinriktade vuxenutbildningar där den första utbildningen förväntas starta hösten 2021 med Lernia och Mälardalens teknikskola som utbildningssamordnare. I ett senare skede kommer även
arbetsmarknadsutbildningar, gymnasial utbildning och andra eftergymnasiala yrkesutbildningar involveras efter hand. Branschområden är: industri, teknik, livsmedelproduktion samt läkemedelsproduktion.

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom samarbetet skapar konceptet en matchning mellan utbildning och arbetsliv.

Idag finns 24 regionala Teknikcollege runt om i Sverige. Varje Teknikcollege består av minst tre kommuner, med minst en processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i regionen. För att kunna gå från pilotverksamhet till ordinarie verksamhet behöver både Region Stockholm och de utbildningar som tas fram under pilotverksamheten certifieras av Teknikcollege.

Region Stockholms roll

  • Skapa och driva pilotverksamhet för Teknikcollege.
  • Skapa en långsiktig finansieringsmodell för att Teknikcollege ska drivas vidare efter pilotverksamheten.
  • Skapa och driva en plattform för näringsliv, branscher och utbildningsföretag för att diskutera strategiska frågor för att trygga företagens kompetensbehov nu och i framtiden.
  • Skapa och driva ett branschråd för teknik och industrifrågor inom ramen för Kompetensarena Stockholm för att ta fram kvalitativa och attraktiva utbildningar.
  • Genomföra aktiviteter och skapa förutsättningar för att fler aktörer ska kunna ansluta sig till Teknikcollegekonceptet.

Företagens roll

Påverka utbildningsinnehållet utefter framtida behov, bidra med handledare, praktik, sommarjobb etc. Eftersom det arbetsplatsförlagda lärande är en stor del av utbildningen är företagen delaktiga i utformandet av utbildningarnas inriktning och innehåll. Om du är ett företag inom industri eller teknik och är intresserad av att bidra, fyll i en intresseanmälan som finns längst ned på den sidan tillsammans. Mer informaton och länkar finns till höger på sidan.  

Utbildningsanordnarens roll

Skapa kvalificerade utbildningar tillsammans med företagen. Om du är ett utbildningsföretag och är intresserad av att bidra, fyll i intresseanmälan för utbildningsföretag som finns längst ned på den här sidan.  

Bakgrund till pilotverksamheten

Inom de närmaste åren förväntas kompetensbehovet inom industri och tekniska yrken både förändras och öka. För att säkerställa en god kompetensförsörjning till branschen behöver arbetstagares kunskaper matcha företagens efterfrågan. I dagsläget är det en obalans mellan utbud och efterfrågan. För att klara omställningen behöver regionen skapa attraktiva och kvalificerade utbildningar som både är intressanta för arbetstagare att söka och skräddarsydda efter företagens behov. För det behövs en god samverkan mellan företag, kommuner och utbildningssamordnare.

I regionen har det saknats en gemensam plattform och ett regionalt strategiskt samarbete för att diskutera bredare kompetensförsörjningsfrågor för arbetsgivare, utbildningssidan och näringslivet i Stockholms län. Den plattformen har nu startats upp av Region Stockholm genom Kompetensarena Stockholm. Pilotverksamheten är kopplad till Kompetensarenan och anknyter till etableringen av ett regionalt kompetensråd för industri och teknik som vänder sig till hela länet.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?