Projekt sortera rätt lätt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Avfall i Stockholmsregionen måste sorteras rätt för att det ska kunna omhändertas på ett sätt som är både effektivt och klimatsmart utan att bidra till utsläpp av växthusgaser.

Se filmen om sortera rätt lätt genom att klicka på bilden ovanför

Se filmen om sortera rätt lätt här (youtube) >>

Idag står felsorterade plastförpackningar för en stor del av det avfall som förbränns i onödan och som istället skulle kunna användas mer resurseffektivt. 

Om förstudien

För att kunna förbättra avfallshanteringen och på lång sikt minska utsläppet av växthusgaser har Region Stockholm genomfört förstudien "Sortera rätt lätt". Förstudiens resultat har kartlagt hur delar av avfallssorteringen ser ut i länets kommuner och är tänkt att bidra med ett övergripande kunskapsunderlag för framtida åtgärder.  

Syftet har varit att sammanställa data kring mängden kommunalt avfall insamlat till materialåtervinning, samt de utsläppsnivåer som härstammar från avfall som felaktigt hamnar i soppåsen och lämnas till förbränning.

Förstudiens resultat visar hur utsläppen påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen, och kan användas i framtida projekt där konkreta åtgärder och initiativ kan genomföras för att minska de avfallsrelaterade utsläppen av växthusgaser.

Förstudiens resultat och analys

Resultatet från förstudien visar att mellan år 2016 och 2020 har: 

  • Mängden kommunalt avfall i Stockholms län har minskat med 9 procent.
  • Mängden insamlat restavfall per person har minskat med 18 procent.
  • Mängden plast-, papper-, glas-, och metallförpackningar som har lämnats in till materialåtervinning av boende i Stockholms län har ökat.
  • Boende i Stockholms län slänger i genomsnitt 17 kilo plast per person och år i soppåsen. Det är dubbelt så mycket som det som lämnas in till material- återvinning.
  • Under år 2020 genererade den felsorterade plasten i genomsnitt 36 kilo koldioxid per boende i Stockholms län.

Plasten som har felsorteras i länets hushåll utgör cirka 15 procent av innehållet i en soppåse, men genererar 50 procent av de fossila utsläppen i länets restavfall. För att minska de avfallsrelaterade utsläppen bör framtida insatser riktas bland annat mot att minska både mängden restavfall och de fossila materialen i avfallet.

Finansiering av studien

Förstudien är gjord under 2021 med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?