SmartEdge

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I fyra år har Region Stockholm deltagit i ett EU-projekt, SmartEdge. Projektet fokuserar på att energieffektivisera fastigheter, både befintliga och nyproducerade.

Projektet SmartEdge (Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City) har pågått mellan åren 2018-2022. Under året avslutas projektet och i maj anordnades en slutkonferens med Region Stockholm som värd.  

Arbetet är en pusselbit i länets klimatarbete och resultatet från projektet har visat att det finns både miljö- och ekonomiska vinster med att göra energibesparingar inom fastighetssektorn vilket kommer att bidra positivt till genomförandet av RUFS 2050. Region Stockholm har också stöttat de regionala stadskärnorna i omställningen till en mer klimatsmart ekonomi för fastigheter och projekttiden närmar sig nu sitt slut.

Projektet har bl a resulterat i

I Stockholm har projektet identifierat hur viktigt det är att samla intressenter inom fastighetsförvaltning för att dela information och samverka för att öka energieffektiviseringen i både det befintliga byggnadsbeståndet och vid kommande byggnationer. Klimatarena Stockholm som lanserats av Region Stockholm och Länsstyrelsen kommer att ta över ansvaret med att skapa en plattform för aktörer inom fastighetsbranschen. Arenans syfte är att ta ett samlat grepp om arbetet med att länet ska bli klimatneutralt. Som ett första fokusområde för arenans arbete kommer bygg- och fastighetsbranschen att vara tillsammans med transportsektorn.

Pilotstudie om energieffektivisering i fastighetsbeståndet 

Under 2021 genomfördes en pilotstudie för att visa på de ekonomiska och miljömässiga vinsterna att genomföra storskaliga energieffektiviseringsåtgärder i fastighetsbeståndet och vikten av att arbeta med långsiktig fastighetsförvaltning. Två fastigheter i två regionala stadskärnor valdes ut i studien, Södertälje och Kungens kurva-Skärholmen.

I båda fallen konstaterades det att fastigheternas energianvändning kunde minskas betydligt med minskade driftkostnader till följd. I studien slås även fast att det inte finns några tydliga ekonomiska hinder att genomföra energieffektiviseringsprojekt, sett utifrån de investeringsmedel som finns tillgängliga med låg ränta. Övriga barriärer för att genomföra projekten rör den interna organisationen. Det kan gälla målsättningar gällande energi saknas, brist på kompetens att ta fram korrekta kalkyler och korta perspektiv för att ta långsiktiga beslut.  

Andra deltagande organisationer


Förutom Region Stockholm ingår sju organisationer i regionerna Oslo-Akershus, Barcelona, Brandenburg, Krakow, Milano, och Bukarest. Region Stockholm har fått ekonomiskt bidrag från EU:s strukturfondsprogram Interreg Europe för projektet.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?