Klimatkansliet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Klimatkansliet är ett stöd för kommuner och andra aktörer för att nå målet netto-noll-utsläpp senast 2045. Genom klimatkansliet kan Region Stockholm stötta kommuner och driva på klimatarbetet på regional, nationell och internationell nivå.

Utvecklingen inom Stockholmsregionen

Stockholmsregionen har hittills visat att en växande befolkning och en stark ekonomisk tillväxt har gått att förena med minskade direkta utsläpp. Växthusgasutsläppen per capita i Stockholms län har sjunkit med nästan 50 procent från år 2006 till 2016, från 5,2 ton/person och år 2006 till 2,6 ton/person och år 2016. De senaste åren har dock minskningen planat ut. De främsta utmaningarna finns inom transporter och bebyggelse.

Region Stockholms klimatkansli

  • är en tydlig ingång för klimatfrågor till Region Stockholm
  • samordnar olika typer av regionala insatser
  • stöttar kommuner och andra aktörer med kunskapsunderlag
  • företräder Stockholmsregionen och driver på klimatfrågan på nationell och internationell nivå
  • stärker Region Stockholms arbete med att nå klimatmålen.

Region Stockholms ansvar för klimatet

  • Region Stockholm har ett utpekat ansvar för hållbar utveckling, regionplanering och tillväxt inom Stockholms län. Det innebär bland annat att enligt Plan- och bygglagen "verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter".
  • När det gäller Region Stockholms egen verksamhet, används nästan bara förnybar energi till drift och fastighetsförvaltning av kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Region Stockholms klimatåtagande innebär att utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 50 procent till år 2021 jämfört med 2011.
  • Insatser genomförs på flera plan utifrån gemensamma styrdokument som den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och klimatfärdplan. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ingår i en rad olika nätverk och deltar i EU-projekten EV Energy och SmartEdge.  
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?