Klimat och energi

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det långsiktiga målet för regionens klimatarbete är att nå netto-noll-utsläpp senast 2045. För att klara det krävs samordnade insatser av många aktörer. Region Stockholms klimatkansli har en vägledande funktion i det arbetet.

Klimatfrågan genomsyrar alla områden i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Målet till 2045 är att Stockholmsregionen ska bli en klimatneutral region i enlighet med de nationella målen och Parisavtalets mål. Region Stockholm inrättade 2019 ett klimatkansli med syfte att växla upp samarbetet för klimatet. Region Stockholms uppdrag är att samverka, samordna och påverka andra aktörer lokalt, nationellt och internationellt.

En regional klimatfärdplan utgör det strategiska ramverket för hur målen ska nås. Den har tagits fram i nära samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer. Klimatfärdplanen anger fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete. De insatsområdena är:

  • Formalisera och förstärk den regionala samverkan i klimatarbetet
  • Driv på det internationella och nationella klimatarbetet
  • Minska utsläppen inom transporterna och bebyggelsen
  • Värna och stärk regionens konkurrenskraft
  • Satsa på systemeffektiva åtgärder

Så ska Region Stockholm nå målen

Som en av regionen största aktörer arbetar Region Stockholm systematiskt och målmedvetet för att minska klimatpåverkan, bli mer resurseffektivt och att minska de miljö- och hälsorisker som beror på direkta och indirekta utsläpp. Region Stockholms hållbarhetsarbete bidrar, direkt eller indirekt, till samtliga 17 globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?