Aktuella utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regional utlysning för Europeiska Regionfonden, omgång 2022:1

Tillväxtverket tillkännagett den första regional utlysningen för Stockholms län för programperioden 2021–2027.

 • Utlysningsomgång 2022:1 består av utlysningar inom tre specifika målområden och omfattar max 75 mnkr.
 • Utlysningsomgången kommer att öppnas den 1 september och stängas den 15 september 2022. 
 • För att förbereda en ansökan tillhandahåller Tillväxtverket en mall för beskrivning av projektidé, läs "Innan du söker" i respektive utlysning. 

Digitala innovationshubbar i Stockholm

Nu kan aktörer i Stockholm som har beviljats medel via EU-programmet Digital för en Europeisk digital innovationshubb (EDIH) ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden

Mer information finns att läsa hos Tillväxtverket. Utlysning Digitala innovationshubbar i Stockholm

Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag.

Har ni idéer på projekt som kan förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft i Stockholmsregionen? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för att utveckla och erbjuda avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och för grupper av sådana företag.

Läs mer om utlysningen hos Tillväxtverket. Utlysning Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag

Förbättra forsknings- och innovations­kapaciteten

Vill ni vara med och främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av innovationer? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Stockholmsregionen. Små och medelstora företag är målgrupp för insatserna.

Läs mer hos Tillväxtverket: Utlysning Förbättra forsknings- och innovations­kapaciteten

Care - Nationell utlysning inom socialfonden för insatser för ukrainska flyktingar

8 juni 2022 öppnade Svenska ESF-rådet en nationell utlysning om 435 miljoner kronor. Utlysningen är för insatser till kvinnor och män från 18 år och uppåt och som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, samt bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Utlysningen gäller projekt som kan bedrivas av en aktör med projektverksamhet i flera regioner eller med projektverksamhet som är avgränsad till Stockholmsregionen (eller andra i utlysningen angivna områden).

Målet är arbete alternativt stegförflyttning mot ett arbete eller utbildning för att stärka sin ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Ansökningsperiod och information 

 • Utlysningen är öppen för ansökningar från 8 juni 2022 till 31 december 2022.
 • Projektansökningar bereds löpande av Svenska ESF-rådet direkt efter att projektansökningar har kommit in.
 • Projektsökande har möjlighet att söka ersättning för kostnader retroaktivt från och med 24 februari 2022.
 • Projekt kan pågå som längst till 30 september 2023.
 • I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.
  Om medlen för utlysningen skulle närma sig fullt nyttjande planerar Svenska ESF-rådet ytterligare en utlysning inom området.

Mer information om utlysningen på Svenska ESF-rådets hemsida

Mer information att läsa finns här (pdf) 

Projektmedel för hållbar regional utveckling kan medfinansiera EU-utlysningar

Våra projektmedel för hållbar regional utveckling kan medfinansiera EU-utlysningar för aktörer i Stockholmsregionen.

Kriterier och information om projekt sok kan medfinansieras

Läs mer om aktuella utlysningar här: Aktuella utlysningar - Region Stockholm

Kontakt

Kontakta gärna Svenska ESF-rådet för en dialog under beredningen av en projektansökning. Kontaktpersoner för Stockholmsregionen:

Ellinor Gullberg, Regional samordnare,
E-post: ellinor.gullberg@esf.se

Heidi Knorn, Regional samordnare,
E-post: heidi.knorn@esf.se

Strukturfondspartnerskapet prioriteringsgrunder för 2022

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket eller Svenska ESF-rådet. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i myndigheternas fortsatta beredning för projektansökningar inom de regionala utlysningarna för Stockholms län.

För 2022 års utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder:

 • Projektet bidrar till måluppfyllnad av något av de fyra övergripande målen i RUFS 2050 eller något av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet
 • Projektet medför ett mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen

Läs mer om Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder

Information om Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer.

Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland. I Sverige är det myndigheten Svenska ESF-rådet som har ansvaret för Socialfonden. Myndigheten ska se till att pengarna används enligt såväl EU:s strategier som den nationella politiken.

Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden.

Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. 

Information om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF i Sverige. Fonden är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna.

Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentligrättslig. Universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter är exempel på offentligrättsliga juridiska personer. Aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar är exempel på privata juridiska personer. Enskilda individer kan inte söka stöd och det är inte möjligt att finansiera investeringar i enskilda företag genom programmet.

Det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm öppnar kontinuerligt för ansökningar, s k utlysningar under året.

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?