Kompetensarena Stockholm

Kompetensarenan är en arbetsmodell i fem steg som har tagits fram för att främja en hållbar kompetensförsörjning i regionen. Syftet är att ta tillvara kompetensen och att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Kompetensarenan är tätt sammankopplad med Kompetensrådet.

Analys 

Kompetensarenan tar årligen fram en återkommande analys som beskriver utmaningarna på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet som följer utmaningarna.

Stockholmsregionens kompetensråd 

Utifrån analysen prioriterar och pekar rådet ut vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser och ställningstaganden. Därefter formar rådet en ”samsyn” om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov.

Branschråd

Utifrån analyserna stöttar Kompetensarenan arbetet i regionala branschråd där utbildare, branscher och företag verkar för utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Sammansättningen i de olika råden varierar men i huvudsak är de företrädare för arbetsgivarorganisationer, fackliga och huvudmän för utbildning. I en del råd medverkar även företag. 

Utbildning

Huvudmän för utbildning utvecklar och anpassar ett utbud som möter arbetsgivares behov och synliggör utbildningarna på olika sätt.

Uppföljning

Kompetensarenan följer upp arbetet genom att föra dialog och kommunicera med utbildningsanordnare och arbetsmarknadens parter för att sedan föra in informationen till nästkommande analys.

 

Kompetensarena (bild 2 i text) bollar i kon.png

 

Bakgrund

Kompetensrådet och Kompetensarenan har skapats för att länet tidigare saknade former för en samlad dialog. Dialogen har förts med politik, offentliga aktörer, kommunala och privata huvudmän för utbildning samt arbetsmarknadens parter om kompetensförsörjningsfrågor.

Det har också saknats en samlad och regelbundet återkommande analys av kompetensförsörjningsbehovet och effekter av olika utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som är förankrad med exempelvis branscherna. Detta har medfört risker med att utbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser utformas från antaganden och föreställningar mer än fakta och kunskapsunderlag.

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?