Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Det är avgörande att vi tillvara tar alla invånares kompetens för ett inkluderande och jämställt samhälle.

Ett av de största tillväxthindren i Stockholmsregionen är att arbetsgivare inom många branscher har svårt att hitta rätt arbetskraft. En väl fungerande arbetsmarknad behövs för att företagen ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och i den pågående strukturomvandlingen där vissa nuvarande jobb kommer att försvinna och förändras och andra som tillkommer. Omställningen kommer att kräva en förbättrad matchning på arbetsmarknaden och ett livslångt lärande för alla. Det är viktigt att ta tillvara kompetens som redan finns i länet men också att attrahera kompetens utifrån. 

Arbetet med området kompetensförsörjning utgår ifrån näringslivs- och tillväxtstrategin. För att stärka området behövs följande insatser.

  • Förbättra matchningen och förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad
  • Möjliggöra omställning och livslångt lärande
  • Tillvarata och validera kompetensen
  • Underlätta rekryteringen av internationella talanger och talanger med spetskompetens
  • Aktualisera och tillgängliggör kartläggningar och analyser

I samverkan med olika aktörer arbetar Region Stockholm strategiskt med flera insatser för att på olika sätt säkra en långsiktig kompetensförsörjning för arbetsgivare som för arbetstagare. Region Stockholm driver Kompetensarena Stockholm och Stockholmsregionens Kompetensråd (SRKR) som är en modell för effektiv kompetensförsörjning. Region Stockholm arrangerar även Bazaren, som är Sveriges största årliga jobb-, utbildning- och starta eget-mässa.  

Stockholmsregionens kompetensråd (SRKR) och Kompetensarena Stockholm

Kompetensrådet (SRKR) ska bland annat utifrån analyserna forma en samsyn om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt samt prioritera och peka ut vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser eller ställningstaganden. Rådet ska bland annat också fånga upp utmaningar och behov i branschråd och andra relevanta forum.

Kompetensarenan ska underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Arenan arbetar med analys, dialog och prioriteringar utifrån arbetsmarknadens behov av kompetens, för att sedan matcha utbildning utefter behoven i samverkan med olika aktörer. Arenan arbetar även med validering.

Under länkar kan du läsa mer om hur Kompetensarenan och Kompetensrådet arbetar.

Bakgrund

Kompetensrådet och Kompetensarenan (SRKR) skapades för att länet tidigare saknade former för en samlad dialog. Dialogen förs nu med politik, offentliga aktörer, kommunala och privata huvudmän för utbildning samt arbetsmarknadens parter om kompetensförsörjningsfrågor.

Det sakandes också en samlad och regelbundet återkommande analys av kompetensförsörjningsbehovet samt vilka effekter av olika utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som är förankrad med exempelvis branscherna. Detta medförde risker med att utbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser utformas från antaganden och föreställningar mer än fakta och kunskapsunderlag. 

Ladda ner som PDF: Kompetensförsörjning i Stockholmsregionen 2050

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?