Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Det är avgörande att vi tillvara tar alla invånares kompetens för ett inkluderande och jämställt samhälle.

En ökad automatisering och digitalisering innebär stora förändringar på arbetsmarknaden. Många yrken kommer helt att försvinna, nya tillkommer och vi måste kunna planera framåt utan att säkert veta hur behoven kommer att se ut. I dagsläget har allt färre arbetssökande den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Arbetslösheten ökar och det är en utmaning att rusta och matcha de arbetssökande. Det vill vi på Region Stockholm ändra på.

I samverkan med olika aktörer arbetar Region Stockholm strategiskt med flera insatser för att på olika sätt säkra en långsiktig kompetensförsörjning för arbetsgivare som för arbetstagare. Region Stockholm driver Kompetensarena Stockholm och Stockholmsregionens Kompetensråd (SRKR) som är en modell för effektiv kompetensförsörjning. Region Stockholm arrangerar även Bazaren, som är Sveriges största årliga jobb-, utbildning- och starta eget-mässa.  

Kompetensarena Stockholm och Stockholmsregionens kompetensråd

Syftet med Kompetensarenan är att ta tillvara kompetensen och att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Arenans arbetar med analys, dialog och prioriteringar utifrån arbetsmarknadens behov av kompetens, för att sedan matcha utbildning utefter behoven i samverkan med olika aktörer. Arenan arbetar även med validering.

Kompetensrådet ska bland annat utifrån analyserna forma en samsyn om Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt samt prioritera och peka ut vilka utmaningar som kräver gemensamma insatser eller ställningstaganden. Rådet ska bland annat också fånga upp utmaningar och behov i branschråd och andra relevanta forum.

Kompetensarenan har tagits fram i samverkan med Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, Stockholms stad, Storsthlm och i nära dialog med länets kommuner och ett antal olika branscher som ser arenan, med tillhörande Stockholmsregionens kompetensråd, som ett viktigt verktyg.

Bakgrund

Kompetensrådet och Kompetensarenan har skapats för att länet tidigare saknade former för en samlad dialog. Dialogen har förts med politik, offentliga aktörer, kommunala och privata huvudmän för utbildning samt arbetsmarknadens parter om kompetensförsörjningsfrågor.

Det har också saknats en samlad och regelbundet återkommande analys av kompetensförsörjningsbehovet och effekter av olika utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som är förankrad med exempelvis branscherna. Detta har medfört risker med att utbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser utformas från antaganden och föreställningar mer än fakta och kunskapsunderlag.

Ladda ner som PDF: Kompetensförsörjning i Stockholmsregionen 2050

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?