Ökade satsningar på kollektivtrafik, fler cykelstråk och framkomlighet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den nya länsplanen för transportinfrastruktur har antagits. Ambitionen är att minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske gående, med cykel och kollektivtrafik senast år 2030. Samtidigt ska investeringarna i länets infrastruktur bidra till minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt.

I planen som regionfullmäktige antog den 15 november 2022, finns bland annat satsningar på en utbyggnad av det regionala cykelnätet, tvärförbindelser för kollektivtrafiken och åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Satsningar på drygt 9,9 miljarder görs den kommande tolvårsperioden. 54 procent av medlen investeras i kollektivtrafikåtgärder, 28 procent i vägtrafik och 18 procent i cykelinfrastruktur, vilket stödjer Region Stockholms mål om att 70 procent av resorna ska ske kollektivt eller med cykel år 2030.

Länsplanen utgår från målen i den regionala utvecklingsplanen och är tillsammans med bland annat kommunernas transportplaner och den nationella planen för transportsystemet en viktig del i planeringen av transportinfrastrukturen i Stockholmsregionen.

— Länsplanen bidrar positivt till klimatmålen och skapar goda förutsättningar för hållbar tillväxt i hela Stockholmsregionen. Samtidigt satsar vi på att göra det enklare för stockholmaren att ta sig mellan olika delar i länet, både med kollektivtrafik och med cykel. Vi investerar långsiktigt för att minimera trängsel, öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Planen gäller 2022 – 2033 och innehåller flera specifika satsningar och medfinansiering av kollektivtrafik som följer med från förra planperioden, till exempel:

 • Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö och mellan Hagastaden och Arenastaden.
 • Tvärspårväg Kista.
 • Genomförandet av Spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö.
 • Finansieringen av flera stråk i det regionala cykelvägnätet: Glömstavägen, Vendelsöstråket — Skrubba och Ältastråket (Cykelsatsning Södertörn) och Danderyd — Rösjön.

Åtta nya investeringar ingår också:

 • Stombuss 14, Johannelund-Sollentuna (medfinansiering till regional kollektivtrafik).
 • Väg 222 Farstabron, reversibelt körfält.
 • Väg 226 Rågsvedsvägen-Västra stambanan, södergående kollektivtrafikkörfält.
 • Väg 274, Engarns Vägskäl.
 • Väg 274/1004, Kulla vägskäl-Svinninge.
 • Väg 560 Västerhaninge - Årsta havsbad, gång- och cykelväg. 
 • Väg 646, Gustavsberg-Ingarö, gång- och cykelväg.
 • Utrymme för framtida investeringar i bytespunkter

Utöver detta görs också satsningar på utökade medel till mindre åtgärder (under 50 miljoner kronor) med en miljard kronor.

Läs mer om länsplanen och ta del av en karta med alla namngivna objekt för perioden 2022-2033.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling