Region Stockholm avsätter 3 miljoner till insatser för ukrainska flyktingar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillväxt- och regionplanenämnden reserverar i ett ordförandebeslut 3 miljoner av nämndens stödmedel till projekt som underlättar det ukrainska flyktingmottagandet och bidrar till att komma in på arbetsmarknaden.

- Medlen ska användas till att skyndsamt stötta insatser som underlättar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, att komma in på arbetsmarknaden i Stockholms län. Ett arbete kan förutom egna inkomster ge mening och tillhörighet i de tragiska omständigheterna för det stora antal ukrainska flyktingar som anlänt till Sverige, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör i Region Stockholm.

3 miljoner kronor reserveras ur Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Utlysningen av medel för detta syfte anses vara av allmänt intresse och bidrar till en hållbar utveckling i Stockholmsregionen.

Fakta

Vem kan söka medel?
Projektmedel kan sökas av offentliga och privata aktörer som kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar.
Det är inte möjligt att få stöd för ordinarie verksamhet, driftstöd eller stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag och privatpersoner.

Var söker man medlen? 
Sökande mejlar till: projektstod.rlk@regionstockholm.se för hänvisning till ansökningsformulär.
Sökande som önskar bli kontaktad via telefon kan även be om det.

Hur fungerar det att söka? 
Projekt kan söka stöd för upp till max 50 procent av den totala projektportföljen. Information om vilka villkor som gäller och vad man kan söka medel för finns i bilagan “Allmänna villkor” på webbsidan Projektmedel för regional utveckling - Region Stockholm
Från inkommen ansökan är handläggningstiden cirka två månader.
 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling