Hög och specialiserad kompetens är Stockholmsregionens stora konkurrensfördel

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den lokala kompetensen inom bland annat forskning, utveckling och design är en av Stockholmregionens största konkurrensfördelar och en avgörande anledning till att utländska företag etablerar sig här. För både Sveriges och Stockholms framtid är handeln inom Östersjöområdet och Europa av avgörande betydelse. Det visar Region Stockholms rapport Export och globala värdekedjor i Stockholms län som presenteras på Science Week idag.

-         Stockholms län är landets tillväxtmotor. För en fortsatt hållbar tillväxt och stärkt attraktionskraft behöver export, internationalisering och investeringar prioriteras i det regionala utvecklingsarbetet, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm.

Sverige är idag ett av världens största exportländer och var tredje svenskt exportföretag är baserat i Stockholms län. Antalet har ökat kraftigt under det senaste decenniet och uppgår idag till drygt 10 000 företag.

För att behålla och stärka stockholmsregionens konkurrenskraft behöver exporten gynnas ytterligare. Regionen spelar en avgörande roll som port mot världen för svenska företag och som ingång till Sverige för utländska företag och investerare. Stockholmsregionen har en välutbildad och diversifierad arbetskraft, både nationellt och internationellt sett. En trend är handelsförflyttningen österut. Handeln med USA och Storbritannien minskar och ökar med Kina och andra asiatiska länder. Stockholms läns enskilt största varuexportmarknad idag är Finland, som står för drygt 40 procent av Sveriges export till grannlandet i öst.

Länet har en hög nationell specialisering av exportvaror inom läkemedel och stor sysselsättning inom transportmedel. Inom den nationella tjänsteexporten är specialiseringen hög inom tele-, data- och informationstjänster, resor, finans och immateriella rättigheter. Länets största arbetsgivare finns inom dessa branscher.

FAKTA

Rapporten Export och globala värdekedjor i Stockholms län är den tredje i Region Stockholms fördjupningsstudier inför den kommande näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen som nu tas fram tillsammans med regionens aktörer. Strategin fungerar som underlag för prioriteringar i det regionala näringslivs- och tillväxtarbetet samt Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

Syftet är att underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom akademin, offentlig, privat och ideell sektor.

Läs rapporten Export och globala värdekedjor

 

 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling