Ett hållbart fiske i Östersjön

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 17 juni bjöd Region Stockholm in till ett seminarium om ett hållbart fiske i Östersjön. Seminariet anordnades av det nybildade regionnätverket ”Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro”.

Gustav Hemming, tillväxt- samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd var värd för seminariet och under mötet diskuterades vilka möjligheter som finns att utveckla ett mer hållbart fiske i Östersjön och Bottenhavet. Det var ca 70 representanter som deltog bl a från myndigheter, organisationer och fiskerinäringen. Deltagarna informerades om vilka konsekvenser den storskaliga fisketrålningen för med sig, både för ekologin och det småskaligt lokalt förankrade yrkesfisket.

– Det här stora engagemanget som visades i frågan stärker oss ytterligare att jobba vidare, sammanfattade Gustav Hemming mötet.

Förbättrad konkurrens för småskaligt fiske

Seminariet anordnades av det nybildade regionnätverket "Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro". De 11 regioner som ingår i detta nätverk har olika geografiska förutsättningar och problemställningar för sina fiskenäringar, men är eniga i att en starkare regional förankring är önskvärd. Detta såväl för att jämna ut konkurrensvillkoren för det småskaliga yrkesfisket gentemot det storskaliga och för att möjliggöra anpassning till lokala förhållanden.

Åldrande yrkeskår och nödvändiga trålgränser

Gustav Hemming pekade också på de många problemen som finns inom näringen, med stort överfiske, en åldrande yrkeskår och det nödvändiga i att flytta ut befintliga trålgränser. Många av talarna lyfte också hur mycket strömmingsbeståndet gått tillbaka och framför allt hur storleken och vikten av denna art har minskat sedan många år tillbaka. Stor enighet rådde om de viktiga insatser som behövs framöver för att trygga ekosystem och skapa framtidstro. Inte minst krävs en bra samverkan, såväl inom landet som, med våra grannländer. Eftersom en stor del av regler för fisket bestäms på EU-nivå så är det också viktigt att vara enig kring vad Sverige nationellt ska försöka få gehör för i det europeiska samarbetet.

Några av talarna under seminariet:

Gustav Hemming, Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm, Styrgruppen för regionnätverket "Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro"

Jan Lahenkorva, Regionråd och vice ordförande i den regionala hållbarhetsnämnden. Region Gävleborg, Styrgruppen för regionnätverket Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro

Magnus Appelberg, Sveriges lantbruksuniversitet
Fredrick Federley, ledamot i Europaparlamentets fiskeriutskott
Maria Gardfjell, 1:a Vice ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott
Henrik C Andersson, Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Stockholms län
Jacob Granit, Generaldirektör Hav och Vattenmyndigheten
Ingela Mästerbo, representant från Kustfiskelyftet

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling