5 miljoner i stöd till företagsrådgivning och besöksnäring i Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har beslutat att bevilja två miljoner i stöd till Almi Stockholm Sörmland med anledning av coronapandemins effekter. Samtidigt riktas tre miljoner ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget till besöksnäringen i Stockholms län.

Coronaviruset och de åtgärder som vidtagits för att begränsa dess spridning har stora konsekvenser för hela näringslivet. Det har lett till en snabb inbromsning av ekonomin och många företag är i behov av snabb hjälp. Region Stockholms insatser är en del av det omfattande arbetet att snabbt agera och stötta de branscher som drabbats till följd av coronaviruset.

Det är av största vikt att regeringens åtgärdspaket kommer regionens företag tillgodo så snabbt som möjligt. Tillväxt- och regionplanenämnden, Region Stockholm har därför bedömt det som angeläget att stärka Almis verksamhet så att de kan hjälpa så många företag som möjligt med rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån.

Almi Stockholm Sörmland AB har ansökt om medel till att stärka upp sin organisation för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till dem. De behöver utöka sin bemanningsresurs med cirka 2o personer för att hantera låne- och amorteringsärenden samt företagsrådgivning med perspektiv att hantera den uppkomna krissituationen. Målgruppen är samtliga små och medelstora företag i Stockholms län. Stödet till Almi finansieras med medel från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder.

3 miljoner till  besöksnäringen

Effekterna av coronaviruset har medfört bristande efterfrågan och ett helt avstannat internationellt resande, vilket har drabbat besöksnäringen hårt. Genom att reservera 3 miljoner ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget fokuserar Region Stockholm på att snabbt kunna hjälpa regionens företagare inom besöksnäringen som befinner sig i en pressad ekonomisk situation.

Besöksnäringen består nästan uteslutande av små och medelstora företag men även en stor andel enmansbolag. Dessa företag har små marginaler och därför svårare att hantera en kris av den omfattning som Stockholms län nu står inför. Besöksnäringen är mycket personalintensiv och sysselsätter en stor andel sårbara grupper som påverkas extra hårt vid kriser som medför varsel och permitteringar.

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling