36,4 miljoner till projekt inom teknikutveckling i Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Idag den 19 mars beslutade Strukturfondspartnerskapet att prioritera fyra projekt med stark koppling mellan forskning och arbetsmarknad. Projekten får sammanlagt 36,4 miljoner i stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Dagens möte präglades av den rådande situationen och diskussioner fördes också kring att använda Strukturfondens medel för att bidra till att dämpa den ekonomiska krisen som nu följer av Coronaviruset.

– Alla de fyra projekten driver innovation och den tekniska utvecklingen framåt. De stöder även mellanstora och mindre företag, som är de företag som riskerar att drabbas värst av den ekonomiska krisen i spåren av Coronaviruset, säger Charlotte Broberg, ordförande i Stukturfondspartnerskapet Stockholm.

Projekt som beviljats medel

  • Stockholm LifeTech som drivs av Region Stockholm, tilldelas drygt 16 miljoner kronor. Projektet ska vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings och innovationsinfrastrukturer för att stötta tillväxt hos små och medelstora företag (SMFer) inom Life-Science. Hänsyn till hållbarhet ska genomsyra projektet vid urval av företag som ska få medel och aktiviteter som planeras att genomföras är till exempel mentorsgrupper och kvinnliga nätverk. Projektet ska resultera i bland annat ökat intresse för investeringar och etablering av Life-Science-företag i regionen.
  • Fossilfritt 2030 – Stockholms län med Biogas öst AB som ägare, får 9, 2 miljoner kronor för att bidra till en hållbar regional utveckling genom att underlätta för privata och offentliga aktörer i Stockholms län att aktivt medverka till att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Näringslivet medverkar i projektet genom att svara för tillgången till förnybara drivmedel, fordon och infrastruktur samt smarta lösningar inom hållbart resande. Projektet har som mål att ha bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med minst 4000 ton CO2 ekv. per år.
  • Stockholm Material Hub vid Stockholms Universitet tilldelas 5,8 miljoner kronor för att bilda en hub för materialområdet med SMFer inom hälsa- och vårdsektorn i Stockholmsregionen som målgrupp. Projektet riktar sig till företag som har behov av nya material för att stärka sin konkurrensförmåga. Projektet ska vara en ingång för SMFer i regionen att få tillgång till Stockholms framstående forskning och forskningsresultat.
  • Fordonsdalen Stockholm som drivs av Region Stockholm beviljas 4,8 miljoner kr som går till små och medelstora företag som är underleverantörer till fordonsindustrin samt spetsiga IT-och techbolag, startups och scale ups. Ett kriterium ska vara att de har potential att bidra till en innovation- och kompetensförskjutning hos dessa SMFer. Fordonsindustrin genomgår stora tekniska förändringar med elektrifiering och automatisering där många mindre företag riskerar att inte hänga med och slås ut. Projektet kommer verka för att SMFer i regionen får ökad kunskap, kännedom och tillgång till den gemensamma forsknings- och innovationskapaciteten inklusive test- och demonstrationsarenor. Omkring 300 företag är berörda.

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet vill bidra till en attraktiv, smart, grön, hälsosam och inkluderande Stockholmsregion. Det är ett tvärsektoriellt partnerskap med representanter från politik, akademi, näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer. Partnerskapet beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder. Region Stockholm huserar sekretariat och beredning.

Här finns information om strukturfondspartnerskapet

Här finns information om Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling