Regionbibliotek Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. (Ur Regional biblioteksplan 2020-2023)

Syntolkning: bokhyllor på bibliotek

Det här gör Regionbibliotek Stockholm

I samråd med folkbiblioteken i Stockholms län arbetar Regionbibliotek Stockholm för att främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Genom att samverka med de övriga länskulturfunktionerna kring olika kulturfrågor i länet, samt med aktörer såsom Kungliga biblioteket, Kulturrådet och övriga läns- och regionbibliotek, bidrar Regionbibliotek Stockholm till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet. Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

Biblioteksutveckling i Stockholmsregionen

Regionbiblioteket verkar på flera plan för att sprida information kring vår verksamhet och det material vi producerar. Vår främsta målgrupp är medarbetare på länets folkbibliotek men även samarbetspartners och övriga intressenter inom bibliotek och närliggande områden. Vi deltar i mässor och konferenser angelägna för vår verksamhet, vilket är en viktig del i arbetet med marknadsföring och nätverkande. Ibland medverkar vi som föreläsare för att sprida information om aktuella projekt och metoder. Vår medverkan på större evenemang sker ofta i samarbete med andra aktörer och vi kommer att fortsätta undersöka nya plattformar och samverkansformer för kommande år.

Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen

Våren 2022 gick folkbiblioteken i Stockholms län och Regionbibliotek Stockholm in i en ny samverkansorganisation, Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen.

Målbilden för samverkansarbetet är att invånare i Stockholmsregionen ska ha tillgång till:

  1. ett brett, kvalitetssäkrat och kostnadsfritt medieutbud
  2. användarvänliga digitala folkbibliotekstjänster
  3. stöd från biblioteket i att utveckla digital kompetens och delaktighet

Läs mer om samverkansarbetet på Regionbibliotek Stockholms webbplats

Regional biblioteksplan 2020-2023 för Stockholmsregionen

Enligt bibliotekslagen ska alla regioner och kommuner ha planer för sin biblioteksverksamhet. Planen ska beskriva den huvudsakliga inriktningen under perioden. Den Regionala biblioteksplanen 2020-2023 pekar ut några huvudspår för verksamheten under perioden:

  • Stärka formell samverkan mellan folkbiblioteken i regionen, till exempel gemensamma system, digitala tjänster, upphandlingar och avtal för inköp.
  • Stärka bibliotekens och regionens insatser för läs- och skrivfrämjande.
  • Stödja bibliotekens långsiktiga verksamhets- och kompetensutveckling. Inom flera olika områden behöver det genomföras kompetenslyft för bibliotekens ledning och personal, till exempel inom medie- och informationskunnighet (MIK). 
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?