Många nya aktörer i länet tar del av utökat projektstöd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att stötta kulturlivets återstart är kulturnämndens budget för Projektstöd i år utökad med två miljoner. I denna sista omgång av Projektstöd 2022 fördelar kulturförvaltningen 5 790 000 kronor till 63 olika aktörer i Stockholms län.

Utö gruvby. Foto: Jenny Bergensten. Bandet Sirocco. Foto: Amanda Lindgren

Kulturnämnden i Region Stockholm stöttar kultursektorns återstart i länet efter pandemin bland annat genom en utökad stödgivning. Projektstödet söks två gånger årligen och i år är den totala summan utökad med två miljoner. Fokus i bedömningen har legat på att kunna stödja fler projekt och en mångfald av aktörer snarare än enskilda större projekt.

Kulturförvaltningen har i denna omgång prövat 212 ansökningar varav 63 har beviljats stöd om totalt 5 790 000 kronor. Bland de nya mottagarna finns 22 helt nya aktörer som inte tidigare haft ett liknande stöd från kulturnämnden.

- Vi ser nu att kulturlivet i hela dess bredd och i hela länet återstartar med kraft. Ett kulturliv som nu önskar att publiken svarar upp och kommer för att ta del av allt som erbjuds, säger Ann Larsson, chef för enheten för stödgivning.

 

Se alla beviljade Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats
 

Bland de aktörer som beviljats stöd kan nämnas:


Konstnären David Larsson - Litiumfestivalen på Utö
Konstnärerna David Larsson, Hanna Ljungh och duon Gidensson/Londre genomför Litiumfestivalen – ett publikt konstnärligt event- och utvecklingsarbete på plats på Utö. Festivalen riktar sig till boende och besökare på Utö sommaren 2022. I konstworkshoppar sker dialog kring grundämnet litium och dess användning i samtiden, energiomställning, batterier och mental hälsa. Ursprunget är att den svenske vetenskapsmannen Johan August Arfwedson upptäckt av grundämnet litium på Utö år 1818. Kulturförvaltningen bedömer att projektet är konstnärligt intressant och har goda möjligheter att nå målgruppen.

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt – Utomhusbioturné
Stockholms läns bygdegårdsdistrikt anordnar en utomhusbioturné i anslutning till bygdegårdar i länet, på landsbygd och skärgårdsöar. Bygdegårdarnas egen filmkonsulent i samverkan med Regionens filmkonsulenter gör ett urval av kvalitetsfilmer. Kulturförvaltningen anser att projektet är angeläget att stötta då det bidrar till att film visas i skärgården och på andra platser som annars kanske inte hade nåtts av filmvisning i bioformat.

Lajvpedagogen och lajvdesignern Lukas Renklint - History isn't as straight as you think
Ett lajvprojekt som vänder sig särskilt till unga personer med seminarier och kringarrangemang som syftar till att levandegöra och öka kunskapen om hbtq-historia.  Planerade teman för de olika lajven är transpersoner i Stockholm på 1600 och 1700-talet, ett om kvinnoälskande kvinnor på 1800-talet och ett bredare i queert ämne om att hantera familjehemligheter och normbrytare när det är personer man älskar. Projektet vill därmed levandegöra Stockholms rika historia med olika perspektiv och aspekter.

Sarah Schulman - Nya jiddischvisor för stora och små barn
En föreställning som riktar sig till barn och unga, föräldrar och farföräldrar där bandet Sirrocco framför nyskrivna sånger på jiddisch av Georg Riedel. Syftet är att revitalisera ett av Sveriges minoritetsspråk med en turné och utbildningsinsats riktad till barn och unga. Kulturförvaltningen anser att projektet håller en hög konstnärlig kvalité, har ett väldefinierat målgruppsarbete och främjar ett flerkulturellt perspektiv.

Scenkonstföreningen O - General Public
Ett platsspecifikt, deltagarbaserat performanceverk av Scenkonstföreningen O/Poste Restante som utgår från Tjajkovskijs Svansjön och där besökaren erbjuds att, utifrån egna premisser, utföra rollen som Svan. Baletten fick en roll som krismarkör i Sovjetunionen, där den sändes som “lugnande” inslag vid omstörtande samhällshändelser. Verket vill utgå från kollektiva krismoment i svensk samtidshistoria genom redogörelser från människor i regionen. Förvaltningen anser att projektet på ett kreativt och nyskapande vis kopplar ihop historia och samtid och att gruppen med sin konstnärligt intressanta profil bidrar till att utveckla kulturlivet i regionen.

 

Läs mer om Projektstöd

Tillbaka till nyhetslistan kultur